Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Forskning på LS

Forskare som tittar på en dator på LS

Forskningen bedrivs inom vetenskapsområdena Idrottsvetenskap och
Utbildningsvetenskap med forskningsmiljöerna:
Historiska studier
Naturvetenskapernas och matematikens didaktik - Studies in Science, Environmental and Mathematics Education
Pedagogik och specialpedagogik - Research Platform for Education and Special Education 
Svenska med didaktisk inriktning 

Området Idrottsvetenskap har en tydlig samhällsvetenskaplig och humanistisk profil. Utgångspunkten är att samhällsaspekter - såsom genus, social klass och kulturell mångfald - alltid påverkar idrotten, samtidigt som idrotten påverkar samhället.
 
Forskarutbildningsämne är Idrottsvetenskap med inriktning samhällsvetenskap och humaniora

Området Utbildningsvetenskap är flervetenskaplig och praxisnära. Det delas in i tre delområden: utbildningssystemets organisation och professioner, ämnesinnehåll och ämnesdidaktik i olika utbildningar samt barns och ungdomars livsvillkor och identitetsskapande processer. 

I utbildningsvetenskap finns fyra forskarutbildningsämnen:
- Historia och historiedidaktik
- Naturvetenskapernas och matematikens didaktik
- Pedagogik
- Svenska med didaktisk inriktning

ideland_malin2_liten

Mobilitet flyktingskap och likvärdig utbildning

Vilka kunskaper bär flyktingar med sig till svensk skola, förskola och högskola? Vilka normer och villkor för integration finns? Vilka nya strategier för undervisning behövs? Vilka andra möjliga vägar för likvärdig utbildning behövs?

Läs mer om forskningsnätverket kring mobilitet och likvärdig utbildning

mangkulturell_skola200x200

Ny forskarskola i mångkulturell värld

Malmö högskola startar en ny forskarskola för ett 10-tal doktorander 2017 och en internationell gästprofessor. Fokus är lärandets villkor i en föränderlig och mångkulturell värld med globala utmaningar. Fler doktorander antas kommande år. Ambitionen är att skapa en nationell forskarskola med flera universitet. 

Läs mer om forskarskolan Lärande i mångkulturella samhällskontexter.

Kontakta  Susanna Hedenborg 

Språk och kunskapsutveckling i NO-ämnen

Hur går lärande i NO-ämnen till? Att förstå och lära sig ett skolämne handlar mycket om att förstå hur man talar och skriver om ämnet. Professor Maaike Hajer leder det tvärvetenskapligt forskningsprojekt.

Science and Literacy Teaching(SALT) 

anne_harju_liten

Nyanlända yngre barns lärande undersöks

Vad händer när barn från olika delar av världen samlas på en förskola? Hur ser barns utveckling och lärande ut i en flerspråkig och mångkulturell miljö? Universitetslektor Anne Harju leder forskningsprojektet:  

Opening up new spaces for preschool education in a diverse and migrating world

Läs intervjun: Nyanlända yngre barns lärande undersöks 

Forskningsnyheter vid LS

Senast uppdaterad av Catarina Christiansson