Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

5 Hur bedöms examensarbetet?

Examensarbetskursen betygsätts av examinator. De betygsgrader som används är Underkänd, Godkänd och Väl godkänd. Vid slutseminariet bedöms ert examensarbete samt er roll som opponent och respondent. Ni arbetar om ert examensarbete efter seminariet. När ni har lämnat in en ny version till examinator betygsätts kursen.

Innan vi övergår till de bedömningskriterier som används i kursen vill vi göra er uppmärksamma på en formulering i kursplanerna, under rubriken ”Formerna för bedömning av studenternas studieprestationer”. Det står att ”Om examensarbetet skrivs av två personer förutsätts att studenterna var för sig kan svara för hela innehållet. I ett förord ska studenternas individuella bidrag tydligt framgå så att individuell bedömning kan säkerställas”. Vad som sägs här är alltså att varje uppsats som skrivs i par måste innehålla ett förord där det framgår hur examensarbetet har fördelats. Det är en rättssäkerhetsfråga. Var och en måste bedömas utifrån sin prestation

Lärandemål och bedömningskriterier

I kursplanerna står det också att ”Examinationen består av en utredande och argumenterande text där studenten visar att han/hon förvärvat de kunskaper lärandemålen anger”. Examinationen sker alltså med utgångspunkt från kursens lärandemål. Målen konkretiseras i de bedömningskriterier som vi redogör för nedan. Dessa kriterier är särskilt avsedda som hjälp vid bedömning och  betygsättning men kan förstås också användas vid handledning. Syftet är också att ni ska använda dem som opponenter och, inte minst, då ni arbetar med och granskar era egna texter.

Bedömningskriterierna är ett sätt att urskilja kvaliteter i olika delar av examensarbetet. Vi gör ingen viktning av kriterierna, dvs. säger inte att vissa är viktigare än andra. Styrkor i något avseende bör väga upp svagheter i ett annat. När examinator sätter betyg är det en helhetsbedömning av examensarbetet där bedömningskriterierna används som värdefullt underlag.

Som ni ser nedan finns det kriterier både för betyget Godkänd och Väl godkänd. Som ni också ser utgår kriterierna från själva texten/uppsatsen och inte från era/studentens förmågor, vilket ju lärandemålen gör. Med hjälp av lärandemål och bedömningskriterier bör ni kunna bilda er en uppfattning om vad som utgör god kvalitet i examensarbetet och vad som inte gör det. Vi redovisar först kriterier för grundnivå och därefter för avancerad nivå.

Bedömningskriterier grundnivå

Lärandemål
Examensarbete 15 hp,
grundnivå
Godkänd Väl godkänd (utöver G)
Lärandemål 1:
kunna formulera en vetenskaplig problemställning med relevans för yrket
• Det framgår vilket problem som står i centrum av arbetet.
• Syftet är tydligt och  realistiskt.
• Frågeställningarna är undersökningsbara.
• Det valda problemet är
relevant för yrket och ämnesområdet.
• Examensarbetets problem är tydligt definierat.
• Den vetenskapliga och yrkesmässiga relevansen är tydligt framskriven.
Lärandemål 2:
kunna redogöra för delar av forskning inom valt problemområde samt relatera arbetet till dessa
• För problemställningen
relevant forskning  presenteras.
• Kopplingar mellan tidigare forskning och examensarbetet görs.
• Ett resonemang om tidigare
forskning och dess relevans
förs i relation till  problemställningen.
Lärandemål 3:
kunna välja och beskriva ett utifrån vald problemställning lämpligt teoretiskt och metodiskt angreppssätt med redovisade
forskningsetiska överväganden
• Arbetet innehåller ett sett till problemställning adekvat teoretisk angreppssätt.
• Centrala begrepp definieras.
• Val av metod beskrivs och
motiveras utifrån problemställningen.
• Undersökningens genomförande beskrivs.
• Forskningsetiska överväganden kring såväl planering som utförande av undersökningen presenteras.
• En kritisk reflektion förs
kring metodvalet och dess
konsekvenser för undersökningen.
• Val av teoretiskt angreppssätt motiveras och argumenteras för.
Lärandemål 4:
kunna analysera, tolka och diskutera insamlat material i enlighet med vetenskaplig praxis samt tydliggöra resultatets innebörder för yrket
• Materialet analyseras med
hjälp av adekvata analytiska
redskap.
• Materialet tolkas och  diskuteras i förhållande till tidigare forskning på området.
• Det framgår på vilket sätt som
arbetet bidrar till yrkesverksamheten.
• Frågeställningarna besvaras.
• Teorin genomsyrar analysen
och bidrar till en fördjupad
förståelse av det insamlade
materialet.
• Tolkningarna är kritiskt
reflekterande.
Lärandemål 5:
kunna presentera sitt arbete i en vetenskaplig text som är väl disponerad, formellt korrekt och
språkligt klar
• Strukturen är logisk såväl
avseende arbetet som helhet
som kopplingar mellan dess
olika delar.
• Arbetet kännetecknas av
formellt korrekt och tydlig
språkbehandling.
• Arbetet kännetecknas av
korrekt formaliahantering
enligt givna anvisningar.
• Arbetet kännetecknas av
tydlighet och stilistisk
säkerhet.
Lärandemål 6:
kunna diskutera och försvara sitt arbete samt opponera på ett annat arbete
• Arbetet försvaras med sakliga
och relevanta argument.
• Ett annat examensarbete
granskas på ett kritiskt och
konstruktivt sätt.
• Opponentens argument är väl underbyggda,
problematiserande och
dialogiskt hållna.

 

Bedömningskriterier avancerad nivå

Lärandemål
Examensarbete 15 hp,
avancerad nivå
Godkänd Väl godkänd (utöver G)
Lärandemål 1:
självständigt kunna formulera en vetenskaplig problemställning med relevans för yrket
• Examensarbetets problem
identifieras och preciseras.
• Syftet är tydligt och
realistiskt.
• Frågeställningarna är logiskt sammanhängande, väl avgränsade och undersökningsbara.
• Det valda problemet är relevant för yrket och ämnesområdet.
• Examensarbetets problem är väl formulerat och kvalificerat belyst.
• Avgränsningar är tydligt
motiverade.
• Den vetenskapliga och
yrkesmässiga relevansen är
tydligt framskriven.
Lärandemål 2:
kunna presentera och kritiskt granska forskning inom valt problemområde samt dra slutsatser för den egna studien
• För problemställningen
relevant forskning
presenteras.
• Ett kritiskt resonemang om
tidigare forskning förs.
• Slutsatser för examensarbetet
dras på basis av tidigare
forskning.
• Framställningen av relevant forskning karakteriseras av såväl bredd som djup.
• Ett kritiskt resonemang om
tidigare forskning förs på ett
välgrundat och initierat sätt.
Lärandemål 3:
kunna välja och motivera ett utifrån vald problemställning lämpligt teoretiskt och metodiskt angreppssätt med redovisade
forskningsetiska överväganden
• Arbetet innehåller ett sett till
problemställning adekvat
teoretiskt angreppssätt.
• Centrala begrepp definieras
och kontextualiseras.
• Val av metod beskrivs och
motiveras utifrån problemställningen.
• Undersökningens genomförande
beskrivs och
resoneras kring.
• Forskningsetiska överväganden
kring såväl planering som
utförande av undersökningen
presenteras.
• En kritisk reflektion förs
kring metodvalet och dess
konsekvenser för undersökningens genomförande och resultat.
• Val av teoretiskt angreppssätt motiveras och
argumenteras för på ett
självständigt och reflekterande sätt.
Lärandemål 4:
utifrån teoretiska perspektiv kunna analysera och tolka insamlat material i enlighet med vetenskaplig praxis
• Tolkningar av materialet är
underbyggda och tar sin
utgångspunkt i teoretiska
perspektiv.
• Frågeställningarna besvaras.
• Materialet presenteras,
tolkas och analyseras på ett
välstrukturerat och kommunicerbart sätt.
• De teoretiska perspektiven
genomsyrar analysen,
används på ett självständigt
och reflekterande sätt samt
bidrar till fördjupade insikter i problemområdet.
Lärandemål 5:
kunna dra slutsatser av, diskutera och argumentera för arbetets betydelse för framtida forsknings och utvecklingsarbete med
relevans för yrket
• Underbyggda slutsatser av
resultatet dras med utgångspunkt
från problemställningen.
• Resultatet diskuteras i relation
till tidigare forskning.
• Texten innehåller en diskussion
om, samt argumentation
för, vad arbetet kan bidra med
till framtida forskning och
yrkesverksamhet.
• Undersökningens generaliserbarhet
diskuteras.
• Undersökningens betydelse, konsekvenser och generaliserbarhet i förhållande till yrket diskuteras.
• Studentens egna värderingars
och ställningstagandens betydelse för studiens
process och resultat tydliggörs.
Lärandemål 6:
kunna presentera sitt arbete i en vetenskaplig text som är väl disponerad, formellt korrekt och språkligt klar
• Strukturen är tydlig och
logisk såväl avseende arbetet
som helhet som kopplingar
mellan dess olika delar.
• Arbetet kännetecknas av
formellt korrekt och tydlig
språkbehandling.
• Arbetet kännetecknas av
korrekt formaliahantering
enligt givna anvisningar.
• Arbetet kännetecknas av
stilistisk säkerhet och logisk
struktur.
Lärandemål 7:
kunna diskutera och försvara sitt
arbete samt opponera på ett annat
arbete
• Arbetet försvaras med sakliga
och relevanta argument.
• Ett annat examensarbete
granskas på ett kritiskt och
konstruktivt sätt.
• Opponentens argument är väl
underbyggda, problematiserande och dialogiskt hållna.
Senast uppdaterad av Björn Lundgren