Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

3 Hur fördelas ansvaret för examensarbetet?

Ansvarsfrågan har redan berörts på olika ställen ovan. Ni kommer att arbeta mycket självständigt, var för sig och/eller i par. Ni kommer att ställas inför komplicerade problem som ni förväntas finna självständiga lösningar på. Med självständighet avses här för det första att ni har ett kreativt sätt att förhålla er till ert problemområde och inte upprepar vad andra gjort, sagt eller skrivit. För det andra innebär det att ni i huvudsak utför arbetet på egen hand, dvs. relativt oberoende av handledarens stöd. Men det finns mycket stöd att få, som ni uppmanas att tillvarata. Den här guiden, föreläsningar och BIT är sådana, liksom förstås handledarens och examinatorns insatser. Nedan ges en schematisk bild av hur ansvaret för examensarbetet fördelas mellan dess huvudparter.

Studentens uppgift

I examensarbetet läggs ett stort ansvar på de enskilda studenterna. Ni upprättar en tidsplan för examensarbetet, en plan som ni sedan håller på väg mot målet. Ni förbereder er inför och deltar aktivt i handledningsträffar och seminarier samt tar del av föreläsningar. Ni bidrar med kommentarer till era kurskamraters arbeten. Ni läser kurslitteraturen och söker aktivt litteratur som är relevant för ert arbete. Ni lämnar in texter och material i tid. På slutseminariet svarar ni själva för arbetet. Efter seminariet tar
ni ansvar för att ändringar blir gjorda. Ni får i det skedet arbeta på egen hand, utifrån den respons ni fått under kursens gång och i synnerhet utifrån examinators bedömning.

Handledarens uppgift

Ni tilldelas en handledare som guidar er genom examensarbetet och organiserar handledningsträffar. Vidare tar hon/han ställning till kvaliteten i ert arbete, då särskilt ifråga om huruvida examensarbetet kan läggas upp på slutseminariet.

Examinators uppgift

Examinators uppgift är att bedöma ert examensarbete, er redovisning och opposition på slutseminariet. I anslutning till seminariet ger han/hon muntlig och skriftlig respons på uppsatsen. Vidare betygsätter examinator det reviderade arbetet och kursen som helhet samt ansvarar för att de godkända versionerna av examensarbetena lämnas för registrering till LADOK.

Senast uppdaterad av Björn Lundgren