Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Presentationer av fjärde undervisningsämne för grundlärare 4-6

Bild och lärande
I ämnet Bild och lärande tillägnar du dig kunskap om bilders funktioner och användningsområden i skilda sammanhang. Du utvecklar både din egen förmåga i att framställa bilder för att inspirera och utmana elever i deras bildarbeten samt lär dig planera, genomföra och analysera undervisning i analog och digital bildframställning samt bildanalys. Du utvecklar din förmåga att inkludera bildpedagogik i tematisk ämnesövergripande undervisning där bildproduktion kan användas i undersökande lärande. Din kompetens i att använda digitala medier som ett pedagogiskt redskap och för din egen bildproduktion utvecklas.

Idrott och lärande
I ämnet Idrott och lärande utvecklar du din förståelse för mångsidigheten i lek, idrott och fysisk aktivitet samtidigt som du utvecklar din egen förmåga inom området. Du tillägnar dig kunskap om motoriskt lärande och kroppens funktion liksom om människans förutsättningar för rörelse. I utbildningen ingår att planera, genomföra, leda och analysera lärandesituationer i olika miljöer och verksamheter med särskilt beaktande av säkerhetsaspekter i friluftsliv, simning och orientering.  En viktig utgångspunkt är att beakta alla barns och ungas möjlighet att medverka oavsett förutsättningar, bakgrund och uppväxtmiljö. Även hälsobegreppet och förmågan att skapa hälsofrämjande strategier för ämnet idrott och hälsa är i fokus.

Musik och lärande
I ämnet Musik och lärande utvecklar du både ditt eget musicerande, förmågan att stimulera elevers musikaliska intresse och att planera, genomföra och analysera undervisning. Genom kreativ och skapande verksamhet tillägnar du dig kunskap och förståelse för de estetiska läroprocessernas betydelse för den lärande individen, musikens hantverk och kulturella innebörd. Du får lära dig att leda och organisera sång och spel i olika sammanhang samt använda digitala medier som ett pedagogiskt redskap.

Naturorientering, teknik och lärande

I ämnet Naturorientering, teknik och lärande får du lära dig att använda fysikens, kemins och biologins modeller och begrepp för att förklara samband i naturen, miljön och människokroppen. Du tillägnar dig kunskap om bl.a. materians kretslopp och livets utveckling. Du lär dig planera, genomföra och analysera undervisning med elevers naturvetenskapliga frågor i fokus. De naturvetenskapliga arbetssätten är centrala, och du arbetar med egna undersökningar, konstruktioner och observationer. Genom laborationer och exkursioner lär du dig att förstå och beskriva ekologiska utmaningar för miljön.

Samhällsorientering och lärande
I ämnet Samhällsorientering och lärande tillägnar du dig kunskaper i geografi, historia, religion och samhällskunskap för att kunna skapa kreativa och goda lärandemiljöer som både synliggör ämnena och visar samspelet mellan dem. Du tillägnar dig kunskaper om globala överlevnads- och utvecklingsfrågor och internationella konflikter över tid samt människors existentiella frågor i dessa sammanhang. Du lär dig planera, genomföra och analysera undervisning i samhällsorienterande ämnen så att varje elevs lärande och utveckling främjas.

Senast uppdaterad av Anders Olsson