Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Presentationer av fördjupningsämne 4-6

Engelska och lärande
I fördjupningsämnet Engelska och lärande utvecklar du din förmåga att fungera som lärare i engelska samtidigt som du vidareutvecklar dina språkkunskaper. All undervisning och kommunikation sker på engelska. Kurserna ansluter till skolans styrdokument och betonar kunskaper om lärande, språkutveckling, kommunikativ språkundervisning och bedömning. Du tillägnar dig också kunskaper om specialpedagogik och föräldrasamverkan. Du bekantar dig med en mängd olika slags engelskspråkiga texter, inklusive medietexter, och bygger upp en repertoar av berättelser, beskrivningar, sånger, rollspel och andra texter som du kan använda i språkundervisningen. Du sätter dig också in i vad uppgiftsbaserat lärande innebär. Internationalisering och förmågan att som lärare bedriva internationaliseringsprojekt betonas också. Den andra kursen inbegriper ca en veckas utlandsvistelse. Två självständiga arbeten ingår varav det ena är ditt examensarbete. I båda arbetena får du möjlighet att utveckla dina kunskaper och stärka din förmåga att själv bidra till kunskapsutveckling inom ämnesdidaktisk och pedagogisk verksamhet.

Matematik och lärande
I fördjupningsämnet Matematik och lärande får du lära dig olika matematiska modeller inom geometri, sannolikhet och statistik. Du utvecklar kunskaper om matematikdidaktiska begrepp och strategier för din undervisning. Du lär dig planera, genomföra och analysera lärandesituationer med matematikens frågor i fokus så att varje elevs lärande främjas. Vidare utvecklar du din förmåga att bedöma elevers kunskapsutveckling och att sätta betyg. Du tillägnar dig också kunskaper om specialpedagogik, språkutveckling och föräldramedverkan. Två självständiga arbeten ingår varav det ena är ditt examensarbete. I båda arbetena får du möjlighet att utveckla dina kunskaper och stärka din förmåga att själv bidra till kunskapsutveckling inom ämnesdidaktisk och pedagogisk verksamhet.

 
Naturorientering, teknik och lärande
I fördjupningsämnet Naturorientering, teknik och lärande fördjupar du dig i miljö- och hälsofrågor, där människokroppen och mat har en central roll. Du utvecklar förmågan att själv och tillsammans med elever använda naturvetenskapliga och tekniska kunskaper för att kritiskt granska information och ta ställning inom miljö- och hälsofrågor. Ämnesområdet energi behandlas såväl utifrån ett lokalt som globalt perspektiv. Du lär dig att planera och genomföra undervisning med olika innehåll och med arbetssätt som främjar elevernas kunskapsutveckling inom ämnesområdet. Du tillägnar dig också kunskaper om läroplan/kursplaner, läromedel, bedömning, didaktikens frågor, språkutveckling, specialpedagogik och föräldrasamverkan. Två självständiga arbeten ingår varav det ena är ditt examensarbete. I båda arbetena får du möjlighet att utveckla dina kunskaper och stärka din förmåga att själv bidra till kunskapsutveckling inom ämnesdidaktisk och pedagogisk verksamhet.

Samhällsorientering och lärande
Fördjupningsämnet Samhällsorientering och lärande gör dig väl förberedd att undervisa barn och unga oberoende av deras förutsättningar och villkor. Du lär dig att koppla ett ämnesinnehåll till bedömning av elevers kunskapsutveckling. Du tillägnar dig också kunskaper om specialpedagogik, språkutveckling och föräldramedverkan. Centrala teman är ett hållbart samhälle i vid bemärkelse. Du fördjupar dina kunskaper i etik och livsåskådningar och lär dig hur källor används och hur historia kan brukas för olika syften. I kursen Medier, information och kommunikation arbetar du med mänskliga rättigheter, ett tema som berör alla SO- ämnena.  Du utvecklar även insikt i forskning kring några teman. Två självständiga arbeten ingår varav det ena är ditt examensarbete. I båda arbetena får du möjlighet att utveckla dina kunskaper och stärka din förmåga att själv bidra till kunskapsutveckling inom ämnesdidaktisk och pedagogisk verksamhet.

Svenska och lärande
Att kunna läsa, skriva och kommunicera är avgörande för skolframgång. Svenskämnet är det ämne som elever har flest timmar i under sin skoltid. I fördjupningsämnet Svenska och lärande tillägnar du dig teoretiska och didaktiska kunskaper om barns språk-, läs- och skrivutveckling i ett första- och andraspråksperspektiv. Du lär dig om kulturella förändringar till exempel i de digitala redskap och i de textvärldar som barn möter.  Du utvecklar och fördjupar din förmåga att dokumentera och bedöma språkutveckling, och din kompetens i att skapa språkutvecklande läromiljöer utvecklas. Du tillägnar dig också kunskaper om specialpedagogik och föräldramedverkan. Två självständiga arbeten ingår varav det ena är ditt examensarbete. I båda arbetena får du möjlighet att utveckla dina kunskaper och stärka din förmåga att själv bidra till kunskapsutveckling inom ämnesdidaktisk och pedagogisk verksamhet.

Senast uppdaterad av Anders Olsson