Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Presentation av undervisningsämne för grundlärare fritidshem


Bild och lärande
I ämnet Bild och lärande tillägnar du dig kunskap om bilders funktioner och användningsområden i skilda sammanhang. Du utvecklar både din egen förmåga i att framställa bilder för att inspirera och utmana elever i deras bildarbeten samt lär dig planera, genomföra och analysera undervisning i analog och digital bildframställning samt bildanalys. Du utvecklar din förmåga att inkludera bildpedagogik i tematisk ämnesövergripande undervisning där bildproduktion kan användas i undersökande lärande. Din kompetens i att använda digitala medier som ett pedagogiskt redskap och för din egen bildproduktion utvecklas.

Idrott och lärande
I ämnet Idrott och lärande utvecklar du din förståelse för mångsidigheten i lek, idrott och fysisk aktivitet samtidigt som du utvecklar din egen förmåga inom området. Du tillägnar dig kunskap om motoriskt lärande och kroppens  funktion liksom om människans förutsättningar för rörelse. I utbildningen ingår att planera, genomföra, leda och analysera lärandesituationer i olika miljöer och verksamheter med särskilt beaktande av säkerhetsaspekter i friluftsliv, simning och orientering.  En viktig utgångspunkt är att beakta alla barns och ungas möjlighet att medverka oavsett förutsättningar, bakgrund och uppväxtmiljö. Även hälsobegreppet och förmågan att skapa hälsofrämjande strategier för ämnet idrott och hälsa är i fokus. Du utvecklar också dina kunskaper om bedömning och dokumentation som stöd för lärande.

Musik och lärande
I ämnet Musik och lärande utvecklar du både ditt eget musicerande och förmågan att stimulera elevers musikaliska intresse. Genom kreativ och skapande verksamhet tillägnar du dig kunskap och förståelse för de estetiska läroprocessernas betydelse för den lärande individen. Du får använda digitala medier för ditt eget musikskapande och som ett pedagogiskt redskap. Bland mycket annat lär du dig att leda sång och instrumentspel och att bedöma och analysera elevers kunskapsutveckling i musik.

Senast uppdaterad av Ann-Sofie Almquist