Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Dokument

Policy för utbildning på forskarnivå

Ny gemensam policy för utbildning på forskarnivå som bedrivs i Malmö högskolas regi har 2013-04-12 beslutats av rektor och högskolestyrelsen. Här hittar ni policyn.

Antagningsseminarium, halvtidsseminarium och sjuttiofemprocentsavstämning

Alla doktorander antagna till forskarutbildning vid Odontologiska fakulteten ska genomföra ett antagningsseminarium inom 6 månader efter antagningsdatum. Beslut antagningsseminarium

Samtliga doktorander som ska avlägga doktorsexamen vid Odontologiska fakulteten ska genomföra ett halvtidsseminarium. Syftet är att säkerställa att doktoranden är på god väg att uppnå målen för utbildning på forskarnivå. Undantag ges dock för de doktorander som har en tidigare licentiatexamen i samma ämnesområde. Beslut halvtidsseminarium

När huvudhandledaren bedömer att 75 % av studierna är avklarade rapporteras det till FUNs sekreterare på avsedd blankett så att progressionen kan dokumenteras i LADOK. Beslut 75

Riktlinjer för examinator

Information och riktlinjer för examinatorer inom Odontologiska fakulteten för utbildning på forskarnivå har tagits fram med beskrivning av examinatorns roll, redovisning av forskarutbildningskurser genom individuella studieplaner och tillgodoräknande av kurser. Riktlinjerna hittar du här.

Riktlinjer för förlängning av utbildningstid för doktorand på grund av förtroendeuppdrag

Beslut har tagits av rektor på Malmö högskola om riktlinjer för förlängning av utbildningstid för doktorand på grund av förtroendeuppdrag inom Malmö doktorandkår. Beslutet gäller retroaktivt från och med 2013-01-01.

Studiehandbok för forskarstuderande vid Odontologiska fakulteten

Syftet med studiehandboken är att ge forskarstuderande och handledare en samlad information om bestämmelser och praktiska tillämpningar som gäller vid Odontologiska fakulteten. Med handboken ges också för den som funderar på att anmäla sig till forskarstudier en inblick i hur utbildning på forskarnivå är upplagd.

Doktorandhandboken

Både som forskarstuderande och handledare kan du finna ytterligare information om utbildning på forskarnivå på http://studera.nu/forskarutbildning.

Doktorandhandboken finns även på Malmö högskolas forskningssida om utbildning på forskarnivå i svensk version: http://www.mah.se/Forskning/Utbildning-pa-forskarniva/

Senast uppdaterad av Magnus Jando