Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Misslyckanden och komplikationer vid behandling av dentala implantat - en registerstudie

Forskare vid Odontologiska fakulteten planerar att utföra en omfattande registerstudie med titel ”Misslyckanden och komplikationer vid behandling av dentala implantat - en registerstudie”.

Bakgrund och syfte

Idag är behandling med implantat en ofta använd terapiform. Implantatbehandling ger generellt mycket goda behandlingsresultat men trots detta sker misslyckanden. Det övergripande syftet med projektet är att samla in data från Socialstyrelsens dataregister och korrelera misslyckanden med implantatbehandling med faktorer relaterade till patienten, implantatens egenskaper och till behandlande team i syfte att förbättra behandlingsrutiner för denna behandlingsmetod.

Studien sker genom att uppgifter om samtliga behandlingar med dentala implantat gjorda i Sverige sedan första Januari 2009 kommer att inhämtas från Socialstyrelsens tandhälsoregister, läkemedelsregister, patientregister och utbildningsregister.

Datahantering

Varje patient i registren får ett löpnummer upprättat av Socialstyrelsen, enda kopplingen mellan löpnummer och personuppgifter kommer att finnas på avkodningslistor hos Socialstyrelsen. Uppgifterna hos Socialstyrelsen omfattas av 8§ 24 kap Offentlighets- och sekretesslag (2009:400). Absolut sekretess gäller. Forskargruppen har inte tillgång till personnummer och kan inte identifiera någon deltagare.

Inga uppgifter kommer att lämnas till någon annan person utanför forskningsgruppen, eller hanteras på sådant sätt att någon obehörig kan ta del av insamlad information. Vid studiens avslutande kommer insamlad data att arkiveras vid högskolan under 10 år enligt arkivlagen.

Frivilligt deltagande

Vill du ha ytterligare information eller inte delta kontaktar du studiekoordinator Professor Ann Wennerberg

Forskningshuvudman
Malmö Högskola
Odontologiska Fakulteten
205 06 Malmö

Studiekoordinator
Professor Ann Wennerberg
Avd Oral Protetik 
Odontologiska Fakulteten
Malmö Högskola
205 06 Malmö

Tfn: 040-6658499, 040-6658502

Personuppgiftsombudet
Hans Jonsson
Malmö Högskola
Gemensamt verksamhetsstöd
205 06 Malmö

Senast uppdaterad av Daniel Bengmark