Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Forskning

Grunden för vår forskning utgörs av de kliniska problem, som framkommer i de vävnadsprover (biopsier), som insänds i stort antal till avdelningen från hela landet. Vi bearbetar även experimentellt sådana problem som har anknytning till munslemhinnans och spottkörtlarnas sjukdomar, främst med avseende på avvikande immunreaktioner.

Senast uppdaterad av Gunnar Warfvinge