Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Forskning

Vid avdelningen för samhällsodontologi bedrivs även ett flertal forskningsprojekt, de flesta i nära samarbete med andra ämnen. Den bästa bilden av vad samhällsodontologi kan handla om får man måhända av en översikt av de olika projekt som bedrivs vid avdelningen (in english). Ett huvudområde är förstås den orala hälsans epidemiologi. Som påpekats bl a av den senaste utredningen om tandvårdsförsäkringen är detta i viss mån ett försummat forskningsområde. En longitudinell databas håller dock på att byggas upp vid avdelningen, där tandhälsans utveckling kan följas och orsaker till dess sociala strukturering analyseras. Vi har t.ex. kunnat visa att även om tandhälsan är socialt snedfördelad i Sverige, så gäller (gällde, eftersom data är några år gamla!) inte det tandvårdskonsumtionen.

En viktig del av forskningen i samhällsodontologi är också att förstå begreppet hälsa bättre och att skapa kunskap om munnen och tändernas roll för livskvaliteten. Munnens sociala betydelse är uppenbar, och oral rehabilitering kan betyda oerhört mycket för människors liv. Utveckling av metodik för en helhetsvärdering av kliniska åtgärder är en del av det arbetet, men också internationellt komparativa studier av oral livskvalitet för att förstå sociala och kulturella innebörder av munnen och tänderna.

Tandvårdsorganisation är ytterligare ett centralt område för forskning. Tandläkares psykosociala arbetsmiljö är problematisk, och den kan relateras till olika organisationsidéer och managementdoktriner, som har haft stor genomslagskraft i tandvården. Arbete med människor är annorlunda än industriarbete eller administrativt arbete. Vid avdelningen bedrivs flera ingående studier med utveckling av analysmodeller för arbete med andra människor och undersökningar av hur de särskilda kraven i sådant arbete kan leda till problem i arbetssituationen. Just skärningspunkten mellan olika discipliner som managementteori, arbetspsykologi, samhällsmedicin och samhällsodontologi har visat sig vara en mycket fruktbar utgångspunkt för förståelse av vårdarbetets villkor.

Den psykologiska relationen mellan tandläkare och patient är normalt mycket god, men det finns också möjligheter att förbättra den och förstå dess betydelse för resultatet av arbetet. Tandvårdsrädsla är en uppenbar faktor, men komplexiteten i många behandlingssituationer ställer höga krav i det sammanhanget. Vid avdelningen pågår flera forskningsprojekt där man försöker analysera detta.

I tandvården som i annan vård måste man ofta fatta svåra och komplicerade beslut. Analys av den kliniska beslutsprocessens struktur är ett fascinerande forskningsområde, där man får inblick i de komplexa samspelen mellan klinikern och patienten. Ambitionen med den forskning som bedrivs är att ha ett tvärvetenskapligt angreppssätt, där såväl organisation, finansiering, och psykologi samspelar med biologiska och tekniska faktorer.

De kunskaper som produceras i forskningen måste också komma till användning för att de skall vara meningsfulla. Utvärdering av behandling bör ske med användande av forskningens metodarsenal. Där spelar samhällsodontologi en viktig roll som servicedisciplin för de olika kliniska specialiteterna, vilket sker i många sammanhang. Vi har tidigare medverkat vid undersökning av stressens betydelse för tandlossningssjukdom, analys av patienttillfredsställelse med protetik, användning av röntgen och strålskyddsmedvetande i tandvården, långtidsuppföljningar av överlevnad av protetiska konstruktioner och analys av bettfysiologisk behandling av komplexa smärttillstånd. För närvarande bedriver enheten forskning inom följande områden där samhällsodontologin deltar med metodologisk och innehållslig kompetens:

  1. I samarbete med Gunnel Svensäter, Malmö högskola, m.fl. Bacterial acid tolerance – A new target for fluoridated milk in caries prevention. Pågående multicenterstudie. KOF-Syd samarbete med Kronobergs, Kalmar och Blekinge läns landsting.
  2. Hanne Berthelsen m.fl. Work and health among first-line health care staff – validation and a new base for Copenhagen Psychosocial Questionnaire in Sweden. Pågående multicenterstudie.
  3. I samarbete med Henrik Jansson, Malmö högskola, m.fl. Periodontal disease and oral health related quality of life. Pågående multicenterstudie inom Sverige.
  4. I samarbete med Liselott Björnsson, Malmö högskola, m.fl. Orthodontic treatment in adolescents with crowding and displaced teeth. Planerad multicenterstudie.
  5. I samarbete med prof Sven Persson, Prof Dan Ericsson, Malmö högskola. Utvärdering av en metodkurs i Motiverande Samtal på tandläkarutbildningen Malmö högskola. Pågående metodstudie.
  6. Axtelius m.fl. Ohälsan i Kalmar läns olika kommuner. Sociala bestämningsfaktorer utifrån Malmökommissionens rapport. Planerat projekt. I samarbete med Kalmar län inom KOF-Syd.
  7. Axtelius m.fl. Salutogenetiska orsaksfaktorer bland mycket äldre och friska personer i Kalmar län. Planerat projekt. I samarbete med Kalmar län inom KOF-Syd.
  8. I samarbete med Sigvard Åkerman, Malmö högskola, m.fl. Salivanalyser och deras korrespondens med kliniska variabler. Planerat projekt. I samarbete med Kalmar län inom KOF-Syd.

 

Senast uppdaterad av Pia Pettersson Blank