Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Samhälle

Kross-kulturella skillnader hos patienter med TMD i Sverige, Saudi-Arabien och Italien

Kulturella faktorer påverkar hur vi uttrycker vår smärta och vilken vård vi efterfrågar. Målsättningen med projektet är att undersöka om det finns kross-kulturella skillnader hos patienter med TMD avseende kliniska symptom, psykosociala faktorer, och vårdefterfrågan. I studien analyseras dessutom om det förekommer skillnader i smärttrösklar hos friska individer och patienter med TMD och om dessa kan relateras till kulturella faktorer.

Forskningsgrupp Nationell

Thomas List, DDS, Odont. dr
EwaCarin Ekberg, DDS, Odont. dr.

Internationell

Richard Ohrbach, DDS, PhD
Ambra Michelotti  DDS, PhD
Mohammed Al-Harthy, DDS, doktorand

Temporomandibulär dysfunktion (TMD), tandslitage och bruxism hos den vuxna befolkningen i Skåne

Epidemiologiska studier av TMD har gjorts i flertalet länder i världen. Då TMD förekommer hos ca 10 % av den vuxna befolkningen med stora kostnader till följd för samhället är det att vikt att kartlägga hur förekomsten ser ut och hur stort behovet är av vård. Målet med studien är att studera prevalensen av TMD-smärta hos vuxna, testa validiteten och reliabiliteten av självrapporterad TMD-smärta, studera tandslitage och dess riskfaktorer samt studera hur bruxism är relaterat till TMD-smärta och tandslitage.


Forskningsgrupp Nationell

EwaCarin Ekberg, DDS, Odont. dr
Susanna Gillborg, DDS.
Sigvard Åkerman, DDS, Odont. dr

Internationell

Anders Johansson, DDS, Odont. dr 
Ann-Katrin Johansson, DDS, Odont. dr

Utbildningsprogram i maskinell Nickel-Titanteknik vid endodontiskt arbete inom allmäntandvård

Forskningen studerar konsekvenserna av ett utbildningsprogram som genomförts i Folktandvården. Vi undersöker hur införandet av maskinell rensningsteknik i allmäntandvården påverkar tandläkares behandlingsstrategier, vilka effekter den nya tekniken har på rotfyllningskvalitet och behandlingsutfall och de hälsoekonomiska konsekvenserna av ett nytt arbetssätt. I en djupintervjustudie av personal som deltagit i utbildningen analyserar vi vilka faktorer i en utbildningsinsats som gör det möjligt att förändra de kliniska arbetssätten. Deltagarnas upplevelser och tankar kan i en förlängning komma att påverka den framtida utformningen av utbildningsprogram.

Forskningsgrupp Nationell

Margaretha Koch, DDS Doktorand
Åke Tegelberg, DDS, Odont dr. 
Kerstin Petersson, DDS, Odont dr. 
Eva Wolf, DDS, Odont dr
Susanna Axelsson, DDS, Odont dr. 

Senast uppdaterad av Magnus Jando