Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Utbildning

Vid avdelningen för endodonti sker grundutbildning för blivande tandläkare inom området endodonti (pulpa- och rotbehandling). Specialistutbildning i endodonti ges för legitimerade tandläkare på tre särskilda utbildningsplatser, den ena i samarbete med Folktandvården Skåne.

Grundutbildning
Utbildning inom ämnet endodonti sker i enlighet med den pedagogiska modell som tillämpas på Tandvårdshögskolan - PBL, problem baserat lärande. Det innebär att studenterna skaffar sig teoretisk och praktisk kunskap om sjukdomsförlopp, diagnostik och behandling av tänder med behov av rotbehandling i större sammanhang där denna problematik är integrerad. Utbildningen i endodonti sker inom ramen för det mer övergripande utbildningsområdet "Diagnostik och behandling av orala infektioner". Studenternas kliniska träning föregås av en preklinisk laboratoriekurs som ges under första delen av det tredje studieåret. Under andra delen av det tredje samt första delen av det fjärde studieåret behandlar studenterna patienter som har tänder med rotbehandlingsbehov. Patientbehandlingen sker under handledning av specialister samt tandläkare under specialistutbildning. Fortsatt undervisning i rotbehandling sker på kliniken för allmän vuxentandvård under fjärde och femte studieåret.

Specialistutbildning
Tandläkare med minst två års allmänpraktik kan genomgå specialistutbildning i endodonti vid tre särskilda utbildningsplatser, den ena i samarbete med Folktandvården Skåne. Utbildningen är programmerad och innebär klinisk verksamhet inom endodontisk specialisttandvård och inom områden av betydelse för att kunna ta hand om patienter med speciella problem avseende rotbehandling, tandinfektioner och tandsmärta samt teoretiska studier i anslutning till detta. Studietiden är beräknad till tre år heltid.

Senast uppdaterad av Veronica Cronholm Nilsson