Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Tandvård

Studentklinik

På studentkliniken behandlas patienter med kariessjukdom och risk för sjukdom. Behandlingen har som mål att bromsa kariessjukdomen innan skadorna blivit så stora att de måste repareras och givetvis reparera skador som har gått för långt för att bromsa, d.v.s. ”laga tänder”. Studenterna arbetar under handledning av tandläkare med fördjupad kompetens i ämnet. Kariesbehandlingen syftar alltså till att se till att patienten inte skall få några nya skador eller att mindre skador skall förvärras. Den vanliga tandfyllningen syftar att ta bort ohjälpligt skadad tandsubstans, försluta den uppkomna defekten och återställa tandens funktion.

På lärarkliniken behandlas patienter på remiss från allmänpraktiserande tandläkare, från specialisttandläkare i regionen och från andra avdelningar på Tandvårdshögskolan. Tandläkare med speciell och fördjupad kompetens i ämnet genomför diagnostik, riskbedömning och behandling med hjälp av specialutbildade tandsköterskor. Vanliga anledningar till remiss är speciell cariologisk diagnostik, risk- och prognosbedömning samt behandling av svårbedömd kariesrisk, behandling av kariessjukdom med komplicerade orsaker (t ex muntorrhet efter strålbehandling eller vid Sjögrens syndrom), sjukdomar som påverkar kostvanor, ätstörningar mm.

Som ett led bl a i kariesriskbedömning och fastställande av orsaker till karies i det enskilda fallet tas salivprov. Proven analyseras avseende flödeshastighet, buffringskapacitet och förekomst av kariesframkallande bakterier. Som hjälp vid riskbedömning och patientinformation används Cariogram. Utredning av andra förändringar i tändernas hårdvävnader som tandutvecklingstörningar och erosionsskador är andra remissorsaker. Likaså remitteras patienter på grund av tekniskt svåra fyllningar. Minimalt invasiva behandlingsmetoder som tex. Carisolv används vid behov.

Senast uppdaterad av Pia Pettersson Blank