Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Utbildningen

Forskarutbildningen bygger på en kombination av självstudier, grupphandledning, enskild handledning, seminarier och kurser. Forskarutbildningens innehåll ser därför olika ut för enskilda forskarstuderande, även de som studerar inom samma ämne. 

Hoppa direkt till avsnittet om:
Allmän studieplan
Individuell studieplan
Handledning
Forskarutbildningskurser
Tillgodoräknande av kurser
Forskningsseminarier 

I Högskoleförordningen anges de generella målen för utbildning på forskarnivå. De ämnesspecifika målen anges i respektive ämnes allmänna studieplan. Den individuella studieplanen är en sorts kontrakt mellan forskarstuderande, handledarna och fakulteten om det gemensamma målet för forskarutbildningen.

Allmän studieplan

För varje ämne inom vilket utbildning på forskarnivå anordnas ska det finnas en allmän studieplan (6 kap. 26 § HF) som är fastställd av fakultetsstyrelsen. I den allmänna studieplanen ingår: huvudsakligt innehåll och upplägg, särskild behörighet, urval och bedömningsgrunder av förmåga att tillgodogöra sig utbildningen, prov som ingår och om det är möjligt att avsluta del av utbildningen med licentiatexamen. Allmänna studieplaner för samtliga utbildningar på forskarnivå vid Malmö högskola hittar du här.

Individuell studieplan

Alla som antas till forskarutbildning ska tillsammans med sin handledare upprätta en individuell studieplan. Forskarutbildningens innehåll ser alltså olika ut för enskilda forskarstuderande, även de som studerar inom samma ämne. Den individuella studieplanen är ett viktigt stöd för att det ska vara möjligt att framgångsrikt fullfölja forskarutbildningen inom fyra år (vid heltidsstudier).

Den individuella studieplanen kan betraktas som ett kontrakt mellan forskarstuderanden, handledarna och fakulteten om det gemensamma åtagandet att genomföra forskarutbildningen.

Den individuella studieplanen ska uppdateras och godkännas en gång om året. Individuell studieplan upprättas efter en elektronisk blankett. Efter granskning av handledarkollegium beslutas den individuella studieplanen av studierektor för forskarutbildningen.

Handledning

I samband med antagningen får varje forskarstuderande minst en handledare utnämnd, som har ansvaret att stödja forskarstuderande i starten av forskarutbildningen. Enligt Högskoleförordningen (6 kap. § 28) ska varje doktorand ha två handledare, varav en utses till huvudhandledare. Man kan utnämna flera biträdande handledare, till exempel om det behövs specialistkompetens i det aktuella avhandlingsprojektet. Huvudhandledaren ska vara minst docentkompetent. Minst en av handledarna ska ha genomgått handledarutbildning eller bedömts ha motsvarande kompetens. 
I början av studierna kan det vara en god idé att klargöra vad rollen som handledare respektive forskarstuderande innebär och vilka förväntningar man har på varandra. Riktlinjer för samarbete och åtaganden bör skrivas in i den individuella studieplanen som revideras årligen. Det är viktigt att fortlöpande utvärdera hur handledningsprocessen fungerar. Den forskarstuderande har det yttersta ansvaret för sitt forskningsarbete men ska inte gå vidare med planer som inte godkänts av handledare.

Handledarens uppgift är att stödja och uppmuntra den forskarstuderande, samtidigt som han eller hon hela tiden måste inta ett kritiskt förhållningssätt.  

Under studietiden ska handledaren: 

  • Hjälpa till med valet av avhandlingsämne och se till att det är realistiskt och genomförbart.
  • Granska manuskript och annat material.
  • Rekommendera kurser samt intressant och relevant litteratur.
  • Hjälpa till att etablera kontakter med andra institutioner i Sverige och utomlands.
  • Medverka till att den forskarstuderande kan besöka och delta i internationella konferenser och möten..
  • Rekommendera fonder från vilka man kan söka anslag.

Behovet av handledning kan variera över tid. Det är handledares och forskarstuderandes gemensamma ansvar att handledningstillfällen kommer till stånd och att det man bestämt tillsammans följs upp. En plan för handledningen ska skrivas in i den individuella studieplanen.

När arbetet med avhandlingen närmar sig sitt slut är det handledarens uppgift att kritiskt granska avhandlingsmanuskriptet. Handledaren har ett stort ansvar för avhandlingens slutgiltiga utformning och för att inte släppa fram den forskarstuderande till disputationen om avhandlingen inte är godtagbar. Handledaren ska dessutom förbereda den forskarstuderande på själva disputationsakten och på försvaret av avhandlingen.

Den sammanlagda ersättningen till handledarna är 40 timmars handledning per termin. Detta ska räcka för samtliga handledarens arbetsuppgifter – handledningsmöte, läsning av den forskarstuderandes texter etc. Det är huvudhandledarens ansvar att tiden fördelas mellan samtliga handledare och dokumenteras i den individuella studieplanen.

Indragning av rätt till handledning och andra resurser
Det är ytterst ovanligt att indragning av resurser sker. Rektor beslutar om indragning av resurser.
Läs mer i Doktorandhandboken

Forskarutbildningskurser

För doktorsexamen vid Kultur och samhälle krävs slutförda kurser om 60 hp. För licentiatexamen krävs 30 hp. Vilka kurser du ska gå bestämmer du tillsammans med din handledare och examinator. Kurserna ska dokumenteras i den individuella studieplanen. Även deltagande i seminarier kan ge högskolepoäng.
Vid Malmö högkola finns ett utbud av fakultetsövergripande forskarkurser som ges i regi av högskolan.
 Läs om de högskoleövergripande kurserna här

Dessutom ger de enskilda forskarutbildningarna egna kurser, som ofta är skräddarsydda i enlighet med ämnets allmänna studieplan. Det ger också kurser på forskarnivå i samarbete med andra lärosäten och i forskarskolor.

Läs om kurser på forskarnivå inom Fakulteten för kultur och samhälle här.

Fakulteten har ett ansvar för att de forskarstuderande ska kunna fullfölja sina studier enligt respektive individuell studieplan. Handledarkollegiet för det aktuella ämnet ansvarar för att det finns kurser att gå (inom högskolan eller genom externa samarbeten), som motsvarar målen i den allmänna studieplanen.

Kurser som är på avancerad nivå kan i enlighet med Bolognasystemet och efter särskild prövning tillgodoräknas i forskarutbildningen. Detta prövas individuellt.

Tillgodoräknande av kurser

Forskarutbildningskurser som ges vid Malmö högskola registreras direkt i Ladok. Huvudhandledaren och examinatorn godkänner att kurserna får ingå i examen. Doktoranden bör fortlöpande förankra sitt kursdeltagande hos dessa, helst i förväg.
Ansökan om tillgodoräknande av forskarutbildningskurser från andra lärosäten görs på särskild blankett som ska skrivas under av huvudhandledare samt examinator och fastställas av studierektor för forskarutbildningen

Forskningsseminarier

På Kultur och samhälle finns ett flertal forskningsmiljöer. De forskningsseminarier som organiseras inom området är alla öppna för områdets forskarstuderande. Ventilation av det pågående avhandlingsarbetet kan även göras på seminarier knutna till en annan forskningsmiljö än den doktoranden är antagen vid. En plan för ventileringar av delar av avhandlingsarbetet ska skrivas in i den individuella studieplanen. Ventilering kan ske vid seminarier eller konferenser.

Senast uppdaterad av Susanne Lundborg