Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Hur blir du forskarstuderande?

För att kunna antas till utbildning på forskarnivå krävs att du samtidigt anställs som doktorand. Det innebär att du måste söka och få en ledig anställning för att bli antagen. Annan finansiering av din forskarutbildning kan bara accepteras om det finns särskilda skäl.

Hoppa direkt till avsnittet om:
Grundläggande behörighet
Särskild behörighet
Studiefinansiering
Antagningsprocessen
Utlysning
Ansökan
Urval
Beslut om antagning

Grundläggande behörighet

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs sedan den 1 juli 2007 att den sökande dels har grundläggande behörighet för forskarutbildning, dels den särskilda behörighet som fakultetsstyrelsen föreskriver för varje enskilt ämne, samt bedöms ha sådan förmåga i övrigt som krävs för att klara utbildningen (7 kap. 35 § Högskoleförordningen).

Grundläggande behörighet för studier på forskarnivå har den som:

  • avlagt examen på avancerad nivå,
  • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
  • på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Om det finns särskilda skäl kan högskolan i vissa fall besluta om undantag från kravet på grundläggande behörighet (7 kap. 39 § HF).

Detta innebär att det i Sverige räcker med magisterexamen för grundläggande behörighet till forskarutbildningsstudier.

Särskild behörighet

För att bli antagen krävs även särskild behörighet, som är fastställd för varje utbildningsämne. Särskild behörighet är de krav på förkunskaper och andra villkor utöver grundläggande behörighet som behövs för att antas till utbildningen. Kraven gäller oftast kunskaper från högskoleutbildning, men krav på särskild yrkeserfarenhet kan också förekomma. Kraven ska vara helt nödvändiga för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. Den särskilda behörigheten skiljer sig från ämne till ämne, för mer information se den allmänna studieplanen för respektive ämne. Särskild behörighet fastställs av fakultetsstyrelsen genom att den anges i den allmänna studieplanen för varje enskilt forskarutbildningsämne.

Studiefinansiering

Till utbildning på forskarnivå får sökande som anställs som doktorand antas (se 7 kap. 36 § HF). Fakulteten ansvarar för att trygga studiefinansieringen för studenter med anställning som doktorand under hela studietiden fram till avsedd examen (licentiat- eller doktorsexamen) såvida inte rektor beslutar om indragning av resurser enligt Högskoleförordningen 6 kap. 30 §. Fakulteten får anta sökande som har någon annan form av studiefinansiering, om den bedömer att finansieringen kan säkras under hela utbildningen och att sökanden kan ägna så stor del av sin tid åt utbildningen att den kan slutföras inom fyra år vad gäller licentiatexamen och åtta år vad gäller doktorsexamen (7 kap. 36 § HF).

Studerande med annan form av studiefinansiering än doktorandanställning kan således också antas till utbildning på forskarnivå (7 kap. 36 § HF). I de flesta sådana fall finansieras anställningen av en annan arbetsgivare än Malmö högskola. Fakulteten ansvarar för att en noggrann granskning av hållbarheten i studiefinansieringen genomförs. Sökande med annan finansiering kvalitetsbedöms på samma sätt som vid normal antagning. När det är möjligt ska antagningen ske samtidigt med antagningen i samband med utlysning av övriga lediga studieplatser. I de fall annan arbetsgivare än Malmö högskola svarar för studiefinansieringen, ska kontrakt upprättas som reglerar de finansiella förhållandena fram till avsedd examen. Om studiefinansieringen ändå skulle upphöra, ska fakulteten göra alla berättigade ansträngningar för att finna alternativ studiefinansiering av resterande studietid, såvida inte indragning av resurser sker enligt 6 kap. 30 § HF.

Yttersta restriktivitet råder vid antagning med andra former av annan finansiering än ovanstående, till exempel egenfinansiering. Antagning av egenfinansierade forskarstuderande får inte ske om det finns andra sökande som bedöms ha bättre förmåga att tillgodogöra sig utbildningen.

Finansiering genom stipendier från externa finansiärer får förekomma i vissa fall och enbart när andra lösningar inte står att finna. Stipendiefinansiering tillämpas med stor restriktivitet. Se Riktlinjer för stipendiefinansiering av studier på forskarnivå.

Skulle dessa typer av finansiering upphöra, ska fakultetsstyrelsen göra alla berättigade ansträngningar för att finna alternativ studiefinansiering av resterande studietid, såvida inte indragning av resurser sker enligt 6 kap. 30 § HF.

Antagningsprocessen

Antagning till utbildning på forskarnivå skall ske i konkurrens genom en öppen och tydlig process. Lediga doktorandanställningar publiceras på Malmö högskolas hemsida under Platsannonser. Dekan beslutar om antagning till utbildning på forskarnivå och ansvarar för beredning.

Ansökningar bereds på följande sätt: 

  1. Forskarutbildningens handledarkollegium tillsätter sakkunniga som går igenom ansökningarna och tar fram ett förslag på en rangordning av de sökande.
  2. Dekan fastställer den slutliga rangordningen, efter beredning i handledarkollegiet samt Forsknings- och forskarutbildningsnämnden.
  3. Den sökande som är överst i rangordningen kontaktas av prefekt/enhetschef.
  4. Om personen tackar ja beslutar dekan om antagning och anställning. Tackar den överst rankade sökande nej ställs frågan till nummer två istället. 

Endast det antal forskarstuderande som kan erbjudas handledning och godtagbara studievillkor i övrigt får antas till utbildning på forskarnivå. En person kan vara huvudhandledare till maximalt motsvarande sex forskarstuderande på heltid. Med godtagbara studievillkor i övrigt avses att varje forskarstuderande ska erbjudas arbetsplats, utrustning och övriga resurser i den omfattning som utbildningen kräver. I samband med antagningen bestäms institutionstjänstgöring. I normalfallet omfattar institutionstjänstgöringen 20 %, vilket innebär att utbildningstiden förlängs i motsvarande mån.

Samtliga sökande ska meddelas beslut om antagning. Inom tre månader efter beslut om antagning ska en individuell studieplan upprättas för varje enskild forskarstuderande enligt 6 kap. 29 § HF. Studieplanen undertecknas av doktoranden, handledarna och examinator, granskas av handledarkollegiet och fastställs sedan av studierektor för forskarutbildningen. Den individuella studieplanen revideras årligen enligt förfarandet ovan.

Utlysning

Svenska universitet och högskolor får endast anta forskarstuderande om de kan säkerställa finansiering av forskarstudierna. Vanligast är att en doktorandanställning med viss inriktning utlyses och finansieras av lärosätet, motsvarande fyra års heltidsstudier för doktorsexamen, två års heltidsstudier för licentiatexamen. Men det är också möjligt att anta forskarstuderande med annan form av finansiering. Ofta skrivs avtal och intyg om finansieringen i dessa fall.

Ledig utbildningsplats ska alltid utannonseras, bland annat på högskolans hemsida, minst två veckor före ansökningstidens utgång. Undantag kan göras om doktoranden ska genomgå utbildningen inom ramen för en anställning hos annan arbetsgivare än Malmö högskola eller vid antagning av doktorand som tidigare har påbörjat utbildning på forskarnivå vid annat lärosäte eller om det finns liknande särskilda skäl (7 kap. 37 och 38 §§ HF). I enskilda fall kan undantag göras vid studiefinansiering med externa medel.

Utlysningsförfarandet initieras av prefekt i samråd med handledarkollegiet. Därefter inhämtar prefekt klartecken från dekan. Om rekryteringen godkänns av dekan ansvarar handledarkollegiet för att ta fram ett annonsförslag (en anställningsprofil för doktoranden). Annonsförslaget bereds inom handledarkollegiet innan det läggs fram för granskning av forsknings- och forskarutbildningsnämnden. Därefter beslutar dekan om utlysning.

Ansökan

Ansökan om antagning görs på ett särskilt formulär. I samband med ansökan ska sökanden ges möjlighet att få råd och information om utbildningen av studierektor för utbildningen på forskarnivå och av tilltänkt handledare eller ordförande i ämnets handledarkollegium.

Forskarstuderande som antagits till studier för licentiatexamen och önskar fortsätta till doktorsexamen har möjlighet att inkomma med ny ansökan.

Urval 

Om antalet behöriga sökande är fler än antalet lediga utbildningsplatser, ska ett urval ske baserat på de sökandes förmåga att ta till sig utbildningen. Enbart det förhållandet att en sökande bedöms kunna få tidigare utbildning eller yrkesverksamhet tillgodoräknad för utbildningen får inte vid urval ge sökanden företräde framför andra sökande (7 kap. 41 § HF).

Urvalet görs genom det sakkunnigförfarandet som beskrivs i avsnittet om Antagningsprocessen.

Jämställdhetsaspekten beaktas genom att underrepresenterat kön ska ges förtur vid i övrigt likvärdiga förutsättningar, om inte särskilda skäl talar däremot.

Beslut om antagning

Beslut om antagning fattas av dekan.

Introduktion av nya doktorander

Introduktionen av nya doktorander inom Malmö högskola sker två gånger om året, vanligtvis i september och februari. Förutom den högskolegemensamma introduktionen ordnas en fakultetsintroduktion, där doktoranderna får höra om de regler och förhållande som råder inom fakulteten. 

Senast uppdaterad av Susanne Lundborg