Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Utbildningsområden / Research Areas

In English

Migration, urbanisering och samhällsomvandling (MUSA)

Kunskap om migration och urbanisering blir allt mer nödvändig i en värld präglad av globalisering, till exempel i relation till ekonomi, arbetsmarknad, segregationsprocesser och konkurrens mellan städer.

Migration och urbanisering är både resultat av och drivkrafter i pågående samhällsomvandling. De formar i stor utsträckning livsbetingelserna i dagens värld. Under migration studeras förflyttningar mellan och inom länder och de nya kontaktytor som därvid uppstår gentemot mera fasta befolkningsgrupper, ofta i urbana kontexter.

Migration är därmed en förutsättning för urbanisering, med vilket vi förstår framväxten av städer som dynamiska ansamlingar av bebyggelse, befolkning och materiella resurser. Fenomen som seriell och cirkulär migration, etnisk segregation och global konkurrens mellan storstäder understryker rörligheten och gränsöverskridandet hos dessa omvandlingsprocesser. Samhällsomvandling till sist inbegriper å ena sidan till synes svårpåverkade strukturerande processer – i det aktuella fallet främst migration och urbanisering – och å den andra den aktiva strävan inom politikens och planeringens fält att forma samhället och gestalta det urbana.

Ämnen inom MUSA:

Läs mer om migration, urbanisering och samhällsomvandling (MUSA) (på engelska)

Nya medier, offentligheter och gestaltningsformer (NMOG)

Marshall McLuhans påstående att "mediet är budskapet" framstår efter ett halvsekel som mer insiktsfullt än någonsin. Mediernas betydelse i samhället fortsätter att öka, och speciellt gäller det de nya medierna: webb, bloggar, mobila tjänster, digitala fora, virtuella världar med mera. Detta ökade inflytande samspelar i betydande grad med den tekniska utvecklingen inom informations- och kommunikationsteknik.

Ämnen inom NMOG:

Läs mer om nya medier, offentligheter och gestaltningsformer (NMOG) 

Research areas

Migration, Urbanisation and Societal Change

Knowledge about migration and urbanisation is increasingly important in a world characterized by globalisation, in relation to for example economy, labour, segregation and competition between cities.

Migration and urbanisation are both results of and driving forces in on-going societal change. The influence of migration and urbanisation on living conditions today cannot be underestimated. Migration studies looks at movements between and within countries and the new interfaces that arise in relation to more permanent communities, often in urban contexts.

Migration is therefore a prerequisite for urbanisation, which we understand as the emergence of cities as dynamic clusters of buildings, population and material resources. Phenomena like serial and circular migration, ethnic segregation and global competition between cities emphasize the movement and crossover of these change processes. Social transformation in the end involves on the one hand structuring processes that are seemingly difficult to impact - in this case primarily migration and urbanization - and on the other hand, the active pursuit in the policy and planning fields to shape society and the urban.

Subjects within MUSA:

Read more about migration, Urbanisation and Societal Change

New media, Public Spheres and Forms of Expression

After half a century, the famous remark by Marshall McLuhan that "the medium is the message" appears more insightful than ever. The significance of media in society is ever increasing, and this holds in particular for new media such as the web, blogs, mobile services, online forums, and virtual worlds. The increase is deeply related to technical developments in the field of information and communication technology.

Subjects within NMOG:

Senast uppdaterad av Johanna Svensson