Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Att föra samman historia och framtid

Institutet för studier i Malmös historia – mellan stad, högskola och Europa; att föra samman historia och framtid


Malmö stads moderna historia är intimt förknippad med det industriella genombrottet nationellt såväl som regionalt. I den utveckling som tog fart i Malmö på 1870-talet och som fick stadens befolkning att nästa fördubblas vart tjugonde år finns också förklaringarna och möjligheterna att förstå den utveckling som i dag pågår det nutida Malmö – och kanske än mer kittlande – i framtidsstaden Malmö.

Malmö tillhör även i ett europeiskt perspektiv de städer där förändringens vindar vid flera tillfällen känts tidigast och starkast. Industrialiseringen genomfördes i ett högt tempo och skapade på kort tid ett nytt Malmö. På samma sätt avvecklades ’industrimalmö’ snabbt och konsekvent, och den nya staden, baserad på IT; handel, tjänster och kunskap tog form inom loppet av ett decennium.

Historien går inte i repris, men historien kan ge oss viktig kunskap som kan vara oss till hjälp när det gäller att hantera dagens problem, och framförallt förhindra oss att upprepa gamla misstag. I sammanhanget måste dessutom framhävas att historiska kunskaper är en tillgång i sig, samtidigt som breda insikter i stadens specifika historia kan verka som en integrerande kraft för Malmös blandade befolkning. Samtal kring stadens historia kan bli en viktig mötesplats i mötet mot framtiden. Dialogen mellan historia och framtid skulle kunna utgöra ett viktigt rum för samtal om Malmö.

Malmö – mellan Europa och Sverige
Det är i skärningspunkten mellan industriell och idémässig utveckling som det moderna Malmö växer fram och får sin unika betydelse också på ett nationellt plan. Hjalmar Gullberg uttrycker detta på målande prosa när han skriver:

”I sin barndom var den som skriver dessa rader granne omväxlande till hammarslagen från Kockums verkstäder och till fabriksvisslorna från Carl Lunds och Mazettis. Vardagens strävsamma olåt ringde i hans öron, hårt och effektivt. Hans uppväxtår kom att sammanfalla med fädernestadens häftiga övergång från ett sista småborgerligt århundrade till den maskinella tidsåldern; idyllens mjölktänder föll av för båda på en gång. Ute i sundet kunde mistluren spela dag och natt i höstdimmorna…”

Här för också Gullberg in en viktig dimension för att förstå staden – kopplingen till Sundet och till Europa. Malmö blev genom sitt geografiska läge också Sveriges port till Världen. Flera av Malmös viktigaste företagare såsom Emil – Mazetti – Nissen och August Schmitz - kom till staden över sundet. På samma sätt kom också den nya tidens idéer samma väg. Kopplingen till Europa har hela tiden varit stark och utgjort en viktig förklaring för alla som försökt att förstå och förklara utvecklingen i staden.

Senast uppdaterad av Joakim Wirén Åkesson