Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Gamla tentamina - Sjuksköterskeprogrammet

Här finns gamla tentamina från sjuksköterskeprogrammet samlade. Dokumenten är lagrade i pdf-format.

Tentamina av äldre datum finns arkiverade på Institutionen för vårdvetenskap och lämnas ut via institutionens studieadministratör.

Termin 1
Omvårdnad: teori och prekliniska färdigheter (OM111B)
- Omvårdnad - begrepp och teorier 

Medicinsk vetenskap I (OM112A)
- Anatomi, fysiologi och den humana cellen, delkurs 1
- Anatomi, fysiologi och det normala åldrandet, delkurs 2
- Farmakologi, immunologi och mikrobiologi, delkurs 3

Preklinisk omvårdnad (OM113A)

-Prekliniskomvårdnad


Termin 2
Omvårdnad med medicinsk vetenskap II med VFU geriatrik och somatisk vård (OM121B)
- Omvårdnad och medicinsk vetenskap
- Läkemedelsberäkning

Termin 3
Omvårdnad: Forskningsmetodik I (OM131B)
- Vetenskapliga metoder inom omvårdnad

Omvårdnad: inriktning mot ledarskap, organisation och handledning (OM132B)
- Teori

Termin 4
Omvårdnad: VFU inom kvinno- och barnhälsovård/sjukvård, psykiatri, primärvård samt hälsopedagogiska perspektiv (OM141B)


- Kvinnors reproduktiva hälsa och ohälsa
- Barn och ungdomars hälsa och ohälsa
- Läkemedelsberäkning

- Psykisk hälsa och ohälsa

- Hälsopedagogik

Termin 5
Omvårdnad - Vetenskapliga metoder (OM151B)
- Vetenskaplig metod

Medicinsk vetenskap III (OM152B)
- Patologi vid medicinska och kirurgiska sjukdomar

Omvårdnad: forskningsmetodik II och examensarbete (OM153B)

Termin 6
Verksamhetsförlagd utbildning inom somatisk vård, akutsjukvård och hemsjukvård (OM161B)
- Omvårdnadskunskap
- Författningskunskap
- Läkemedelsberäkning

Placement in Somatic Care, Emergency Care and Municipal Home Care (OM161E)
- Nursing Process
- Swedish Law
- Drug Calculation

 

Senast uppdaterad av Ewa Sortberg Bassmann