Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Pedagogisk plattform

För att kvalitetssäkra och kvalitetsutveckla våra utbildningar på såväl grund- som avancerad nivå har Institutionen för vårdvetenskap utarbetat en pedagogisk plattform.
Centralt i denna är främjandet av det livslånga lärandet, vilket återspeglas i institutionens stora bredd av programutbildningar samt ett stort antal fristående kurser.

Aktiva studenter

Institutionens pedagogiska plattform utgår från att studenten är en aktiv aktör i sitt eget lärande. Undervisningen ska stödja studentens förmåga till självständig kunskapsutveckling, kritiskt tänkande, reflektion och problemlösningsförmåga. De pedagogiska formerna ska också möjliggöra ett aktivt och kreativt deltagande i undervisningen så att studentens utveckling av professionell kompetens stimuleras.

Förankring i forskning och evidens

Lärare och studenter skapar i dialog en miljö som motiverar och främjar ett aktivt kunskapssökande förankrat i forskning och evidens. Studentens lärande underlättas genom att kursplaner tydligt länkar samman lärandemål med arbetsformer och examination och med tydlig progression inom och mellan utbildningar på grund- och avancerad nivå.

Kontinuerlig utveckling

Kontinuerlig utveckling av det pedagogiska arbetet och forskningen är en viktig del i institutionens kvalitetsarbete. Den vårdpedagogiska forskningen är också en integrerad del av institutionens vårdvetenskapliga forskning.

Senast uppdaterad av Carolin Lind