Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Patientsäkerhet i sjuksköterskeutbildningen

Säker vård är en av de kärnkompetenser som utbildningen av sjuksköterskor vilar på. Patientsäkerhet löper därför som en röd tråd genom hela sjuksköterskeprogrammet. I utbildningen betonas vikten av evidensbaserad vård som innebär en vilja att förena bästa tillgängliga kunskap med beprövad erfarenhet och kunskap om enskilda patienters situation och upplevelser. Omvårdnadsinsatserna ska karaktäriseras av ett gott bemötande och arbetssättet ska vara teambaserat för att på bästa sätt utnyttja personalens kompetenser och därmed stärka säkerheten för patienten i vården. Stor vikt läggs vid att förmedla ett väl fungerande informations- och kommunikationssystem.

Målsättning

Sjuksköterskestudenter ska efter genomgånget sjuksköterskeprogram kunna:

 • tillämpa gott bemötande och god patientsäkerhetskultur utan syndabockstänkande
 • beskriva vad ett profylaktiskt och proaktivt arbetssätt innebär
 • förklara sin funktion som sjuksköterska i teamet
 • identifiera risker och vårdskador
 • förstå innebörden av ”Human Factors”
 • beskriva hur man upprättar en avvikelserapport och hur man analyserar negativa händelser
 • beskriva olika sätt att mäta kvalitet i vården
 • arbeta evidensbaserat i det dagliga vårdarbetet
 • förklara regelverket relaterat till patientsäkerhet
 • använda informationsteknik i arbetet med patientsäker vård
 • beskriva vad ett systematiskt kvalitets- säkerhets- och förbättringsarbete innebär.
Senast uppdaterad av Magnus Jando