Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Forskning

Den vårdvetenskapliga forskningen vid Malmö högskola är flervetenskaplig och flerprofessionell. Våra forskare studerar problem, processer, faktorer och åtgärder relaterade till hälsa, ohälsa och sjukdom. En del av den vårdvetenskapliga forskningen utgörs av omvårdnadsforskning, som har fokus på hälsofrämjande, förebyggande, stödjande, vårdande och rehabiliterande åtgärder inom hälso- och sjukvården.

Vår forskning omfattar hela livet, från dess början till ålderdomen, döendet och döden. Den innefattar också kunskaper relaterade till hur livet med funktionsnedsättning, långvarig sjukdom och ohälsa kan underlättas och hur lidande lindras.

Inom forskningen är patientens och närståendes uppfattningar, upplevelser av och reaktioner på vård och behandling i fokus. Vi undersöker också vårdarbetets organisation, vårdutbildningarnas förutsättningar, processer och resultat samt kunskapsbehov och kunskapsanvändning inom hälso- och sjukvården.

Vid Institutionen för vårdvetenskap forskar vi bland annat inom följande områden, som till viss del är integrerade med varandra:

• Personcentrerad vård och patientrapporterade utfallsmått

• Upplevelser, livskvalitet och prevention inom olika delar av hälso- och sjukvården för barn, vuxna, äldre och deras närstående

• Evidensbaserad omvårdnad för att främja personers hälsa

• Personal och organisation inom vård och omsorg

• Vårdpedagogik

Senast uppdaterad av Carolin Lind