Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Forskningsfält välfärdsstudier

Välfärdspolitiken ställs inför nya utmaningar som tar sig uttryck i växande sociala obalanser. Nya produktionsmönster, ny teknologi och ökad kapitalrörlighet har förändrat tidigare arbetsmarknadsrelationer och sociala riskbilder. Samtidigt blir de ekonomisk-politiska styrmedel för sysselsättning och offentlig verksamhet, som utvecklades under decennier med reglerade kapitalmarknader och stora industriföretag med fast nationell förankring, allt mindre funktionsdugliga. Traditionell keynesiansk efterfrågestimulerande politik biter inte lika effektivt på fattigdomsfickor och kronisk arbetslöshet. Inte heller ger trygghetssystem som är uppbyggda kring en norm om lång och säker anställning ett effektivt försäkringsskydd på en mera individualiserad arbetsmarknad. Denna arbetsmarknad kännetecknas av både fler kortvariga och projektbetonade anställningar och stigande kompetenskrav. Fler som inte motsvarar kraven och uppdaterar sina kvalifikationer riskerar att utsättas för ökade arbetslöshetsrisker. Hög ekonomisk tillväxt är inte heller en lika självklar garanti mot arbetslöshet och låga inkomster om undersysselsättning och inkomstotrygghet i stor utsträckning bottnar i en obalans mellan arbetskraftens kvalifikationer och företagens efterfrågan. 

Den välfärdspolitiska forskningen vid institutionen strävar efter ett helhetsgrepp där individer i olika åldrar och från olika socioekonomiska förhållanden synliggörs i mötet med etablerade välfärdsinstitutioner. Ungas möjligheter och övergången skola arbetsliv upptar stort intresse. I olika projekt lyfts allt från problem med växande ohälsa till tillkortakommanden inom yrkesutbildningssystemet. 

Pågående forskningsprojekt

Att stärka rollen för socialtjänsten i lokala risk- och sårbarhetsanalyser (Sorsa)

Kunskapsanvändning i socialt arbete: En mång-metodstudie av bedömningar och motiveringar inom den sociala barnavården 

Perspektiv på socialpedagogiska insatser i social yrkespraktik

Senast uppdaterad av Carolin Lind