Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Forskningsfält missbruk och beroende

Bruk och missbruk av droger – alkohol och narkotika – är en viktig forskningsinriktning vid Institutionen för socialt arbete. Forskningen handlar om de problem som kan uppstå till följd av drog(miss)bruk, såväl för individer (enskilda droganvändare och deras närstående) som för samhället. Samhällets kontroll-, stöd- och vårdsystem står också i centrum.

Den mesta forskningen fokuserar på illegal narkotika, men forskning om alkohol förekommer också. Några områden har belysts i ett flertal projekt. Det gäller framför allt: 

  • Livsvillkor, livsstilar och risktagande bland personer med narkotikaproblem 
  • Sociala och medicinska problem samt dödlighet bland personer som injicerar narkotika
  • Missbruks- och beroendevård inom socialtjänst och sjukvård
  • Narkotikapolitik i Sverige och internationellt.

Bruk, missbruk och beroende av droger behöver analyseras ur ett socialt perspektiv och relateras till sociala, kulturella och politiska faktorer på olika nivåer. I vår forskning analyseras bland annat konsekvenserna av individualisering, medikalisering och ekonomisering, såväl för enskilda människor som för vårdsystemet och narkotikapolitiken.

Forskningen bygger ofta på ett aktörsperspektiv, där individernas motiv för drogbruket och drogernas olika funktioner och användningsområden står i centrum. Vi arbetar med både kvalitativa och kvantitativa metoder (intervjuer, enkäter, register, etnografi). I projekten samarbetar vi gärna med praktiker, brukarorganisationer och personer med egna drogerfarenheter. 

Pågående forskningsprojekt

Feta ord" eller användbara definitioner? Olika intressenters sätt att använda begreppen ´alkoholmissbruk´, ´alkoholberoende´ och ´riskdrickande´

Föräldrar som utsätts för brott av sina vuxna barn med narkotikaproblem

Kat – En studie om användare, bruk och samhälleliga insatser

Publikationer

Grønnestad TE & Lalander P (2015) The Bench: An open drug scene and its peopleNordic Studies on Alcohol and Drugs 32(2): 165-82. 

Johnson B, Richert T & Svensson B (2017, under utgivning) Alkohol- och narkotikaproblem. Lund: Studentlitteratur.

Johnson B & Richert T (2015) Diversion of methadone and buprenorphine from opioid substitution treatment: The importance of patients’ attitudes and norms. Journal of Substance Abuse Treatment 54: 50-5.  

Johnson B & Richert T (2015) Diversion of methadone and buprenorphine by patients in opioid substitution treatment in Sweden: Prevalence estimates and risk factors. International Journal of Drug Policy 26(2):183–90. 

Johnson B & Richert T (2016) Privileged access interviewing: A method for increased validity when studying drug users in treatment. Addiction Research and Theory 24(5):406-15.

Kassim S, Dalsania A, Nordgren J, Klein A & Hulbert J (2015) Before the ban-an exploratory study of a local khat market in East London, UK. Harm Reduction Journal 12:1.

Lalander P (2016) Människor behöver människor. Malmö: Liber.

Nordgren J (2015) Targeting khat or targeting Somalis? A discourse analysis of project evaluations on khat abuse among Somali immigrants in ScandinaviaNordic Studies on Alcohol and Drugs 32(4): 375-94. 

Richert & Johnson B (2015) Long term self-treatment with methadone or buprenorphine as a response to barriers to opioid substitutions treatment: The case of SwedenHarm Reduction Journal 12:3.

Richert T (2015) Wasted, overdosed, or beyond saving–To act or not to act? Heroin users’ views, assessments, and responses to witnessed overdoses in Malmö, SwedenInternational Journal of Drug Policy 26(1): 92-9.

Senast uppdaterad av Carolin Lind