Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Forskningsfält funktionshinder och rehabilitering

I samhället finns strukturer, institutioner och maktordningar som påverkar livsvillkor i olika livssituationer. En funktionsnedsättning kan leda till funktionshinder vilket utmanar möjligheterna till deltagande, medborgarskap och jämlik hälsa. Det individuella stödets utformning, social och fysisk tillgänglighet, professionellas kunskapsbas, utbildning och arbete är några faktorer som har betydelse för att kunna uppnå jämlika livsvillkor. Annat som inverkar är normer, socialpolitik, sociala rörelser, individens och närståendes aktörskap. En viktig uppgift för funktionshinderforskningen är att analysera interaktionen mellan individ och samhälle såsom samspelet mellan välfärdsstat, civilsamhälle och personer med funktionsnedsättning. Funktionshinderforskningen vid Institutionen för socialt arbete är mångvetenskaplig med det samhälls- och beteendevetenskapliga området som bas och bedrivs av forskare och doktorander.

Centrala teman för funktionshinder och rehabilitering

Förändringar i välfärdsstatens organisering och professioner 

Socialpolitiska insatser, samverkan mellan olika samhällsaktörer och professioner studeras.

Civilsamhället och participatorisk forskning

Frågeställningar och forskning kring inflytande, delaktighet och egenorganisering för personer med funktionsnedsättningar. Forskningen bedrivs i samarbete med bland annat funktionshinderrörelsen.

Högre utbildning och arbete

Möjligheter och hinder som personer med funktionsnedsättningar möter inom högre utbildning och arbetsliv.

Vardagens praktiker 

Individers erfarenheter av föräldraskap och vardagsliv samt sociala aspekter av att använda assistans och tekniska hjälpmedel.

Kroppen

Idéer om kroppen och dess materialitet kopplat till normalitet och synliga och/eller dolda funktionsnedsättningar.

Intersektionella perspektiv

Hur olika maktordningar som exempelvis kön, klass, ålder, sexualitet och etnicitet samverkar med funktionshinder.

Pågående forskningsprojekt

Dolda funktionsnedsättningar i arbetslivet - olika perspektiv på att framträda

Hörselnedsättning och hörapparatanvändning i ett tvärkulturellt perspektiv

Publikationer

Alftberg Å, Apelmo E, Hansson K (red.) (2016). Ljud tar plats. Funktionshinderperspektiv på ljudmiljöerLund Studies in Arts and Cultural Sciences 1.

Apelmo, E (2016) Sport and the Female Disabled Body. London: Routledge.

Danermark B & Germundsson P (2016) Vägar till arbetsmarknaden – utveckling av samverkan. I Larsson Thurén, S. & Danermark, B. (red.) Arbetsliv för alla – funktionsnedsättning och arbete. Malmö: Gleerups. S. 49-66.

Egard H. (2016) Evidensbaserad praktik, samverkan och tillgänglighet. Följeforskningsrapport avseende Skånes utvecklingsarbete inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning under 2013 och 2014. Skriftserie 2016:3. Lund: Kommunförbundet Skåne.

Germundsson P & Danermark B (2016) Ljudmiljön i öppna kontorslandskap. I Å Alftberg, E Apelmo & K Hansson (red.) Ljud tar plats. Funktionshinderperspektiv på ljudmiljöer. Lunds universitet: Lund Studies in Arts and Cultural Sciences; 11.

Manchaiah V, Zhao F, Widén S, Auzenne J, Beukes E W, Ahmadi T, Tomé D, Rajalakshmi Krishna D M & Germundsson P (2016): Social representation of “music” in young adults: a cross-cultural study. International Journal of Audiology

Nordgren C & Ohlsson L (2016) New paths to education and working life through education and rehabilitation. I Hill M, Hudson A, Mckendry S, Raven N, Saunders D, Storan J, Ward T. (red.) Closing the Gap: Bridges for Access and Lifelong Learning. Forum for Access and Continuing Education.

Norstedt, M. (2017). The (im)possibilities of working again after a stroke WORK: A Journal of Prevention, Assessment, and Rehabilitation. 56(4): 637-647.

Norstedt, M. (2016) Att avslöja sina dolda funktionsnedsättningar i arbetslivet. Arbetsliv & Arbetsmarknad, 22(2).

Runesson I, Larsson, M & Björngren Cuadra, C (2015). Barn och unga migranters delaktighet. I Hansson, K & Normark, E (red.) Att arbeta med delaktighet inom habilitering. Lund: Studentlitteratur.

Senast uppdaterad av Carolin Lind