Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Forskning vid Institutionen för socialt arbete

Två personer pratar med varandra på en bänk

Vid Institutionen för socialt arbete bedrivs forskning inom sex olika huvudområden; missbruk, migration, sexualitet, handikapp och rehabilitering, socialpsykiatri och välfärdsfrågor. Samtliga forskningsfält avspeglar sig i våra utbildningar på såväl grund- som avancerad nivå. Här finns många forskningsprojekt som finansieras externt av forskningsråd, kommuner, landsting och myndigheter men också mycket forskning som finansieras internt. Det publiceras årligen ett stort antal böcker, internationella artiklar, rapporter och bokkapitel inom varje forskningsfält. Många av forskarna är också mycket aktiva i samhällsdebatten inom sina respektive forskningsområden.   

Missbruk och beroende

Forskningen handlar om de problem som kan uppstå till följd av drog(miss)bruk, såväl för individer (enskilda droganvändare och deras närstående) som för samhället. Samhällets kontroll-, stöd- och vårdsystem står också i centrum. Den mesta forskningen fokuserar på illegal narkotika, men forskning om alkohol förekommer också.

Läs mer om forskningsfältet missbruk och beroende

Migration

Forskningen handlar om att förstå migranters livsvillkor och aktörskap i relation till välfärds- och kontrollsystem. Fokus är bland annat på boende - framförallt HVB för ”ensamkommande”, men också eget boende, social mobilisering, rasism och diskriminering samt diskurser om migranter.

Läs mer om forskningsfältet migration

Sexualitetsstudier

Forskningen berör ämnen som prostitution, homosexualitet, HIV, genitala ingrepp, ungdom och sexualitet, sexuella dysfunktioner, funktionsnedsättning och sexualitet, religion och sexualitet samt pornografi.

Läs mer om forskningsfältet sexualitetsstudier

Funktionshinder och rehabilitering

Forskningen är flervetenskaplig och bedrivs i gränslandet mellan närliggande och delvis överlappande områden som samhällsvetenskap, humaniora, medicin och teknik. Några centrala teman är: förändringar i välfärdsstatens organisering och professioner, civilsamhället och participatorisk forskning, högre utbildning och arbete, vardagens praktiker, idéer om kroppen samt intersektionella perspektiv.

Läs mer om forskningsfältet funktionshinder och rehabilitering

Socialpsykiatri

Forskning inom detta fält utgår ifrån ett flertal forskningstraditioner såsom socialt arbete, återhämtningsinriktad psykiatri, kulturell psykiatri, sociologisk socialpsykiatri, samt fenomenologisk psykiatri.

Läs mer om forskningsfältet socialpsykiatri

Välfärdsstudier

Forskningen strävar efter ett helhetsgrepp där individer i olika åldrar och från olika socioekonomiska förhållanden synliggörs i mötet med etablerade välfärdsinstitutioner. Ungas möjligheter och övergången skola arbetsliv upptar stort intresse. I olika projekt lyfts allt från problem med växande ohälsa till tillkortakommanden inom yrkesutbildningssystemet.

Läs mer om forskningsfältet välfärdsstudier

Senast uppdaterad av Carolin Lind