Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

MIM seminars Spring 2008

Research seminars at MIM Spring 2008


11 January
Vince Miller,
School of Social Policy, Sociology and Social Research, University of Kent
Social theory of space: Comments on a MIM project
The British sociologist Vince Miller, currently interested in theories of urban social change and fragmentation and in social theory of space, discusses the project proposal concerning Malmö and the city scale developed by several MIM associates.

16 January
Tobias Hübinette,
Mångkulturellt centrum, Botkyrka
Carina Tigervall, Centrum för genusvetenskap, Lunds universitet
Vad kan adoptivfamiljer och adopterade bidra med till IMER-forskningen?
Svensk adoptionsforskning har hittills främst koncentrerat sig adoptivbarns anknytning till adoptivföräldrarna och integration i det svenska samhället. Svensk IMER-forskning har främst fokuserat på att studera grupper i samhället med utländsk bakgrund som tydligt särskiljer sig kulturellt från majoritetsbefolkningen. I detta projektet Adoption, diskriminering och etnisk identitet möts dessa två forskningsfält på så sätt att IMER-forskningens intresse för diskriminering och etnicitet appliceras på vuxna adopterade och adoptivföräldrar. Projektet belyser därmed hur sociala och kulturella faktorer, och inte bara psykologiska och medicinska, medverkar till de psykosociala problem som kvantitativ forskning visat är överrepresenterade bland gruppen vuxna adopterade. Projektet för samtidigt in adopterade och adoptivföräldrar som studieobjekt inom IMER-forskningen, med utgångspunkten att deras upplevelser kan bidra med insikter i hur diskriminering verkar i samhället gentemot svenskar med ett "utländskt" utseende.

13 February
Pieter Bevelander
(MIM/IMER) & Per Broomé (MIM)  From Crane to Torso, Changes in local context, local initiatives and outcomes for the city of Malmö

27 February
Maja Povrzanović Frykman
(MIM/GPS) Transnational Travel and the Sense of Place
Transnational perspective is equated with recognition, description and an understanding of the multiple reasons for, and effects of transnational social spaces. From an ethnological point of view, transnationalism from below is of interest since it refers to grassroots activities and low levels of institutionalisation as part of people’s everyday life. Ethnological research in this field focuses on people’s practices and lived experiences, motivations and concerns related to their engagement or inclusion in transnational social spaces. The seminar will be devoted to a planned research project on travelling practices, with focus on objects in the processes of re-creating and sensing places.

12 March
Per Broomé
(MIM) & Maja Povrzanović Frykman (MIM/GPS) Methods that did not work
This seminar provides a forum for sharing uneasy research experiences, namely to discuss our choices of methods that did not bring about expected, or any relevant, research results. The announced speakers will introduce the topic; participants in the seminar will be invited to discuss their own - past and current - methodological dilemmas in the field of IMER-research.

26 March
Jesper Fundberg
(Dept Sport Sciences/MIM) Unga fotbollsproffs - globalisering, drömmar och vardag
Hur ser vardagen ut för de unga män som blir fotbollsproffs i åldern 16-19 år? Vilka konsekvenser får fotbollsmigrationen för deras identitet? De två frågorna står i fokus för mitt projekt som rör idrott, globalisering och professionalisering. Genom intervjuer och observation vill jag närma mig dessa makrofrågor genom enskilda individer. Vidare intresserar mig de nätverk och aktörer som finns kring de unga fotbollsproffsen; agenter, familjer, vänner, tränare, klubbdirektörer, journalister, förbundsrepresentanter etc. Är fenomenet ungdomsproffs en positiv utveckling för ökad integration och vidgade möjligheter för idrotten och enskilda - eller, tvärtom - det tydligaste exemplet för benämningen idrottstrafficking?

2 April
Yasemin Soysal,
Willy Brandt Guest Professor, MIM. Defining 'Diversity' in National and Transnational Contexts

OBS! Monday 7 April - Yasemin Soysal’s public lecture “Immigration, Work and Citizenship”, Stadshuset, kl 10-12

 

3 April, Thursday, 13.15 – 15.00 CANCELLED
PhD seminar: Tobias Dalhammar (Urbana studier/KTH), Inge Dahlstedt (IMER/MIM), Tobias Schölin (IMER/MIM) & Per Broomé (MIM)
Invandrarföretagande
Tobias Dalhammar har ekonomie licentiatexamen från KTH. Forskningsinriktning - Boende som entreprenöriell miljö. Tobias forskning rör i grunden relationen mellan entreprenörskap och etnicitet. Han är intresserad av intiativ och projekt som syftar till att skapa sysselsättning – jobb.

16 April
Peter Hervik
(MIM) The Annoying Difference. The Co-development of Neo-nationalism, Neo-racism, and Populism in Denmark, 1989-2007
The publication of the Muhammad cartoons by the Danish newspaper Morgenavisen Jyllands-Posten has given rise to a whole new set of critical questions and challenges about the relationship between native Danes and newcoming migrants. Central to a research-based understanding of the cartoon affair is the broader socio-political development particularly, but not exclusively, within the post 1989-world. In the period Denmark has witness the historical emergence of a new nationalism, new racism, populism and predatory identities leading up to the famous cartoon controversy. In this presentation of my ongoing MIM-research and writing project, I will outline the core arguments of the research.

23 April
Anna Lundberg
(GPS/MIM) Principen om barnets bästa - ett konstruktivt verktyg eller kejsarens nya kläder

30 April CANCELLED will be scheduled in the autumn

(IMER/MIM) Scalar Selves: Narratives, Interviews and the Responses of Informants
In this seminar, I would like to discuss the implications of three interconnected theoretical critiques of common sense assumptions related to human communication, namely narrative theory, theories of subjectivity, and scalar/spatial theory. What I am particularly interested in is the way in which the interview assumes access to the consciousness of the informant. When informants are asked questions, their answers are treated as coming from them as individuals. This projection of an individual response is then often theoretically generalized in the ensuing analysis, a generalization that makes the response available in terms of a preexisting collective identity, e.g. immigrant, Turk, Muslim, woman, man, etc. However, from a philosophical point of view there is much to suggest that we need to be suspicious not only of the generality of the generalized and collective identities, but also of the way in which the individual is constructed based on the narrative responses given. By addressing these issues through the lens of scalar theory, a more realistic approach to what people say might be offered.

7 May CANCELLED will be scheduled in the autumn

Björn Fryklund and other researchers affiliated to MIM: Discussion seminar on Robert Putman’s article “E Pluribus Unum: Diversity and Community in the Twenty-first Century” (Scandinavian Political Studies Vol 30, No2, 2007).

14 May
Asko Kauppinen, Berndt Clavier, Magnus Nilsson Annex Malmö
(project presentation) 

21 May Changed to 28 May CANCELLED new date will be advised

Linda Lill (HS/MIM) Betydelsen av hälsokommunikatörers arbete
Det numera nedlagda integrationsverket har återkommande pekat på ett bristande hälsoperspektiv under introduktionen för nyanlända flyktingar och en av vanligaste anledningarna till att introduktionen avbryts är just bristande hälsa. Detta kan i stort tolkas som att det saknas ett hälsoperspektiv i introduktionen av nyanlända invandrare och flyktingar. Ett problem kring ohälsa bland nyanlända invandrare och flyktingar är deras svårigheter att förstå och hitta rätt i det svenska sjukvårdssystemet. Hälsokommunikatörer är en yrkeskategori som bland annat i Malmö arbetar med att ge information till nyanlända invandrare om hälsa, förebyggande egenvård och kunskaper om hälso- och sjukvårdssystemet. Min forskningsuppgift är att studera betydelsen av hälsokommunikatörernas arbete och metoden är att intervjua nyanlända personer från Irak om hur de upplever mötet med hälsokommunikatörer men också hur de menar att de förstår hälso- och sjukvården i stort.

Last updated by Pia Pettersson Blank