Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

IMHAd - Impact of Multicultural Health Advisors

IMHAd utvärderar effekter på folkhälsa och hälsoekonomi av de internationella hälsokommunikatörernas arbete i Sverige. Undersökningen genomförs bl. a med medfinansiering från Europeiska flyktingfonden.

IMHAd: s målsättning och metoder

IMHAd: s målsättning är att utvärdera resultatet av de internationella hälso¬kommunikatörernas insatser och utveckla verksamhetens metoder genom:
En longitudinell kohortstudie rörande kostvanor, fysisk aktivitet, BMI, psykisk hälsa och hälsorelaterad livskvalitet, samt nyttjandet av och förtroendet för hälso- och sjukvården. Målgruppen är nyanlända irakier och datainsamlingen görs med en folkhälsoenkät.
En kvalitativ studie av sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter görs parallellt. Också här är målgruppen irakiska migranter. Studien genomförs i form av djupintervjuer.
IMHAd har också ambitionen att utveckla ett kvalitetssäkrat konceptet för hälso¬kommunikation. Här är målgruppen verksamma och blivande hälsokommunika¬törer. Metoden består i forskningsbaserad undersökning av pågående verksamhet i samarbete med internationella hälsokommunikatörer och samhälls- och hälsokommunikatörer runt om i landet
IMHAd: s arbete ska utmynna i policyrekommendationer till lokala, regionala och nationella myndigheter.

IMHAd: s process

IMHAd: s forskning startade september 2007 vid Lunds universitet i samarbete med övriga partners, Uppsala universitet, Malmö högskola, Region Skåne, Blekinge Tekniska Högskola, Landstinget i Blekinge och Regionförbundet Östergötland. Samtliga parter bidrog med värdefulla erfarenheter och kunskaper om migrationsrelaterad hälsa/ohälsa. Den första datainsamlingen har analyserats och bearbetats.
IMHAd föregicks av en studie som gav en ögonblicksbild av hälsoläget bland irakier i Malmö. De båda ögonblicksbilderna har publicerats i två rapporter under den gemensamma rubriken Olika hälsa – Olika villkor.

Susanne Sundell Lecerofs rapport http://www.mah.se/upload/GF/MIM/IMHAd%20rapport%20SSL%2010%2002%2005,%202.pdf?epslanguage=sv

Achraf Daryanis rapport

http://www.mah.se/upload/GF/MIM/Rapport%20IMHAd%20AD%20100301.pdf?epslanguage=sv

Under perioden 2009-2011 bygger arbetet vidare på det som gjordes i förberedelsefasen och i den så kallade fas I 2007-2008. Effekterna mätas i en folkhälsovetenskaplig långtidsstudie där den första datainsamlingen gjordes med hjälp av en postenkät på svenska och arabiska i maj 2008 bland irakier som kom till åtta av landets län under december 2007 till och med februari 2008. De som svarade på denna har bjudits en uppföljningsenkät våren maj-juni 2010. Under 2011 kommer en rapport som beskriver eventuella skillnader mellan de båda mätningarna.

IMHAD: s resultat

Projektet samarbetar dessutom med flera relevanta organisationer och verksamheter spridda över landet samt en tilltänkt samverkan med pågående verksamheter och projekt beträffande hälsokommunikatörer, t.ex. projektet ”Partnerskap Skåne” Sörmlandslinjen och Centrum för hälsa och integration, CHI, i Växjö.
Forskningsresultaten sprids genom partnerskapet, genom samarbete med landets länsstyrelser, genom regionala och nationella konferenser samt genom rapporter och vetenskapliga artiklar i syfte att bidra till att utjämna den ojämlika folkhälsan och till att främja hälsa, välbefinnande och livskvalitet i vårt mångkulturella samhälle.

IMHAD: s bakgrund

• Studier har visat att många migranter har sämre hälsa jämfört med den infödda europeiska befolkningen
• Svenska folkhälsoundersök¬ning¬ar visar också att migranter har sämre hälsa jämfört med personer födda i Sverige
• Ojämlikheter mellan svenskar och migranter förekommer till exempel inom områdena hjärt-kärlsjukdomar, psykisk hälsa och vårdutnyttjande
• Endast ett fåtal studier har utvärderat resultatet av interventioner för att främja hälsan bland migranter
• Interventionsforskning på folkhälso¬området behövs för att utveckla policyer och stödjande miljöer, framför allt under den första tiden i Sverige

IMHAd II är ett partnerskap bestående av

Malmö högskola, Malmö Institute for studies of Migration, Diversity and Welfare  
Lund Universitet, Socialmedicin och global hälsa
Uppsala Universitet, Folkhälso- och vårdvetenskap
Blekinge Tekniska Högskola              
Landstinget Blekinge 
Region Skåne  
Regionförbundet Östsam 
Botkyrka kommun
Eskilstuna kommun
Kinda kommun
Malmö Stad
Medsökande: Socialstyrelsen

     
Kontakt

Folkhälsoundersökning: Susanne.Sundell_Lecerof@med.lu.se 
Kvalitativ studie: Cecilia.Fernbrant@med.lu.se
Metodutveckling: Achraf.Daryani@pubcare.uu.se
Projektledare: Katarina.Lothberg@mah.se Tel: +46 705 53 30 61

 
Internationella hälsokommunikatörer (IHK)

• är migranter som mestadels har en yrkesbakgrund inom hälso- och sjukvården
• arbetar för att öka jämlikheten på hälsoområdet mellan migranter och den svenskfödda befolkningen
• erbjuder information på migranternas modersmål om hälso- och sjukvård och hälsofrämjande livsstil
• arbetar i ett antal kommuner i Skåne län och Östergötlands län
• håller på att etableras i Stockholms läns landstingsområde
• samfinansiering mellan kommuner och landsting har möjliggjort anställningarna  

IMHAd: s målsättning och metoder

IMHAd: s målsättning är att utvärdera resultatet av de internationella hälso-kommunikatörernas insatser och utveckla verksamhetens metoder genom:

1. En longitudinell kohortstudie rörande kostvanor, fysisk aktivitet, BMI, psykisk hälsa och hälsorelaterad livskvalitet, samt nyttjandet av och förtroendet för hälso- och sjukvården
- Målgrupp: Nyanlända irakier
- Metod: Folkhälsoenkät

2. En kvalitativ studie av sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter
  - Målgrupp: Irakiska migranter
- Metod: Djupintervjuer

3. Kvalitetssäkring och utveckling av konceptet internationella hälso-kommunikatörer

- Målgrupp: Internationella hälsokommunikatörer
- Metod: Forskningsbaserad metodutveckling i samarbete med internationella hälsokommunikatörer och samhälls- och hälsokommunikatörer 

4. Policyrekommendationer till lokala och regionala myndigheter

Last updated by Pia Pettersson Blank