Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Författaranvisningar

Anvisningar till författare

Manuskript insändes med e-post till redaktör Christian.Fernandez@mah.se som ordbehandlingsdokument. Författare får i samband med beslut om publicering eller revidering ta del av eventuella redaktionella kommentarer och invändningar. Vi uppmuntrar manusförfattare att presentera utkast på MIM:s seminarier, vilket ingalunda skall ses som en förutsättning för publicering i serien.     

 

Alla artikelmanus kvalitetsgranskas av redaktionen innan de publiceras. Författare bör ange och det bör framgå i analysen om det överlämnade manuset är en uppsats eller en litteraturöversikt. Med uppsats menar vi en undersökning av ett fenomen som kan basera sig på primär- såväl som sekundärmaterial. Med litteraturöversikt menar vi en presentation och diskussion av litteraturen inom ett avgränsat forskningsområde.

I bådadera fallen bedöms artikelns kvalitet utifrån följande kriterier:

  1. Relevans: Redaktionen förbehåller sig rätten att utan övriga skäl refusera sådant som inte uppfattas ligga inom MIM:s forskningsområden.
  2. Förtrogenhet med forskning: Artiklar som accepteras för publicering måste vara väl förankrade i aktuell och relevant forskning på området. Denna förankring skall framgå genom en bred och precis referensapparat.
  3. Originalitet: Inskickade manus bör visa prov på originalitet med avseende på exempelvis begreppsanvändning, empirisk analys och/eller slutsatser.
  4. Vetenskaplighet: Skriftserien premierar inte någon särskild vetenskapsteoretisk ståndpunkt eller metodologi, men lägger stor vikt vid vetenskaplig systematik. Detta gäller i synnerhet för uppsatser, men även litteraturöversikter. Det skall vara tydligt för läsaren hur författaren kommit fram till sina resultat och slutsatser. Använda källor skall redovisas på ett så öppet och lättillgängligt sätt som möjligt. 
  5. Framställning: Insända manus skall vara väl genomarbetade, väldisponerade och hålla god språklig kvalitet. Skriftserien vänder sig i första hand till en akademisk publik som kommer från vitt skilda discipliner, men också till läsare utanför akademin med ett intresse för MIM:s forskningsområden. Författare bör därför sträva efter att uttrycka sig så tydligt och enkelt som möjligt. Redaktionen kan inte bekosta professionell språkgranskning av vare sig engelska eller svenska texter.  
  6. Formalia: Insända manus bör inte överstiga 15 000 ord om inte särskilda skäl föreligger. Kortare texter föredras och rekommenderas. Första sidan skall innehålla information om författarnamn, titel, institutionstillhörighet, ett kort abstract (max 100 ord på engelska), fem nyckelord, e-postdress och en kortfattad författarpresentation. Rubriker skall placeras i vänstermarginalen utan numrering. Citat skall vara indragna i 10pt om de överstiger tre rader. Tabeller och figurer skall vara numrerade och försedda med beskrivande rubrik. Referenser anges antingen i fotnoter eller i parenteser och skall vara konsekvent utformade. En fullständig litteraturlista skall inkluderas i alfabetisk ordning i slutet av texten. Även denna skall vara konsekvent utformad.

 

Last updated by Pia Pettersson Blank