Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Författaranvisningar

Författaranvisningar

Current Themes in IMER Research är en bokserie som utges av forskningsinstitutet MIM (Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare) vid Malmö högskola. Syftet med serien är att kommunicera och sprida forskningsresultat inom det mångvetenskapliga fältet IMER (Internationell Migration och Etniska Relationer). I serien publiceras monografier och antologier på svenska och engelska. Det tematiska, teoretiska och metodologiska omfånget är brett och vi välkomnar forskning från olika ämnesdiscipliner. Det kan röra sig om teoretiska såväl som empiriska analyser, kvantitativa såväl som kvalitativa studier. Serien inkluderar bidrag från MIM-medarbetare, MIM-anslutna forskare och andra som ägnar sig åt IMER-relevant forskning på så välsom utanför Malmö högskola. Böckerna publiceras i både tryckt och elektronisk form. För de åsikter som förs fram i respektive manus är respektive författare ensamt ansvarig.

Redaktör: Christian Fernández

Manuskript insändes med e-post till redaktör, christian.fernandez@mah.se, som ordbehandlingsdokument. Författare får i samband med beslut om publicering eller revidering ta del av eventuella redaktionella kommentarer och invändningar. Redaktionen förbehåller sig rätten att utan vidare motivering refusera manus som av forskningsetiska, ämnesmässiga eller liknande skäl inte passar in i MIM:s forskningsprofil. Det är önskvärt att inskickade manus (eller delar av dem) tidigare har seminariebehandlats vid kvalificerade och ämnesrelevanta fora. Vi uppmuntrar manusförfattare att presentera utkast på MIM:s seminarier, vilket dock inte är en förutsättning för publicering i serien. Samtliga manus granskas av redaktionen inför eventuell publicering. Redaktionens bedömning baseras på följande kriterier: 

  1. Relevans: Redaktionen förbehåller sig rätten att utan övriga skäl refusera sådant som inte uppfattas ligga inom forskningsområdet IMER. 
  2. Förtrogenhet med forskning: Manus som accepteras för publicering måste vara väl förankrade i aktuell och relevant forskning på området. Denna förankring skall framgå genom en bred och precis referensapparat.
  3. Originalitet: Inskickade manus bör visa prov på originalitet med avseende på exempelvis begreppsanvändning, empirisk analys och/(eller) slutsatser.
  4. Vetenskaplighet: Skriftserien premierar inte någon särskild vetenskapsteoretisk ståndpunkt eller metodologi, men lägger stor vikt vid vetenskaplig systematik. Det skall vara tydligt för läsaren hur författaren kommit fram till sina resultat och slutsatser. Använda källor skall redovisas på ett så öppet och lättillgängligt sätt som möjligt. 
  5. Framställning: Insända manus skall vara väl genomarbetade, väldisponerade och hålla god språklig kvalitet. Skriftserien vänder sig i första hand till en akademisk publik som kommer från vitt skilda discipliner, men också till läsare utanför akademin med ett intresse för IMER-frågor. Författare bör därför sträva efter att uttrycka sig så tydligt och enkelt som möjligt. Redaktionen kan inte bekosta professionell språkgranskning av vare sig engelska eller svenska texter. Det är författarens ansvar att se till så att manuset håller tillräckligt god kvalitet, såväl språkligt som innehållsmässigt.  

Formalia: Insända manus bör inte överstiga motsvarande 300 boksidor om inte särskilda skäl föreligger. Betydligt kortare texter än så föredras och rekommenderas. Första sidan ska innehålla information om författarnamn, titel, institutionstillhörighet, ett kort abstract (max 100 ord på engelska), en något längre sammanfattning (max 1500 ord på engelska), e-mailadress och en kortfattad författarpresentation. Rubriker ska placeras i vänstermarginalen utan numrering. Vid olika rubriknivåer ska detta framgå i sidomarginalen (A, B, C…). Undvik dock fler rubriknivåer än tre. Citat ska vara indragna i 10pt om de överstiger tre rader. Tabeller och figurer skall vara numrerade och försedda med beskrivande rubrik. Figurer och större tabeller bifogas separat. I huvudtexten anges var tabeller och figurer skall inplaceras. Referenser ska anges i parenteser i den löpande texten (Fernández 2003; Portes and DeWind 2007). En fullständig litteraturlista ska inkluderas i alfabetisk ordning i slutet av texten. 

Litteraturlistan skall vara utformad enligt följande:

Bok:

Antonovsky, Aaron (1991) Hälsans mysterium. Köping: Natur och kultur. 

Angel, Birgitta och Anders Hjern (2004) Att möta flyktingar. Lund: Studentlitteratur. 

Bokkapitel:

Herbert, Anna (2006) “Våld och trauma i klassrummet”, i Hans Lorentz och Bosse Bergstedt (red), Interkulturella perspektiv – pedagogik i mångkulturella miljöer, 197-235. Lund: Studentlitteratur. 

Tidskriftsartikel:

Rouse, Roger (1995) “Questions of identity: Personhood and collectivity in transnational migration to the United States”, Critique of Anthropology 15(4): 351- 380. 

Tidningsartikel:

Persson, Per (2006) “Tillfälligt boende anmäls”, Sydsvenska dagbladet, 12 maj. 

Current Themes in IMER Research:

Appelqvist, Maria (2006) Mottagningens integration? Flyktingintroduktion som organisatoriskt fält. Current Themes in IMER Research 3. Malmö: Malmö University. 

Dokument:

Convention on the rights of the child (1989) 1577 U.N.T.S. (United Nations Treaty Series) 3. 

Home Office (2008) www.homeoffice.gov.uk/rds/immigration-asylum-stats.html; hämtad/accessed 15 september. 

Migrationsverket (2008) Migrationsverkets årsredovisning för 2007

SOU 1997:116 Barnets bästa i främsta rummet. FN:s konvention om barnets rättigheter förverkligas i Sverige. Barnkommittén. Socialdepartementet. Stockholm.

Last updated by Pia Pettersson Blank