Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Forskning

JB Forte Advisory Board

Människovårdande organisationer (HSOs) inom skola, vård och omsorg möter stora förändringar ochutmaningar som påverkar arbetsmiljön (krav, resurser, kränkningar osv) för både anställda och chefer. Forskargruppen vid CTA har fått bidrag från Forte för ett forskningsprogram. Programmet kommer att bidra till forskningsområdet med ett nytt begrepp organisatoriskt och socialtsäkerhetsklimat som tillsammans med ”Job Demands-Resource” teorin utgör ett teoretiskt ramverk.

Det övergripande målet är att utveckla arbetsformer och metoder som kan användas för forskning,praktik och intervention i syfte att utveckla en hållbar arbetsmiljö i framtidens HSO.Under de första tre åren av programmet kommer CTA att: 1) vidareutveckla befintliga metoder ochinstrument som kan användas för att undersöka det organisatoriska och sociala säkerhetsklimatet i olika HSOs 2) genomföra studier av anställdas och första linjens chefers arbetsmiljö 3) genomföra studier om arbetsplatsmobbning och trakasserier med fokus på offren såväl som vittnen. Resultaten av studierna ger CTA fördjupad kunskap om krav, resurser och kränkningar samt om metoder som kananvändas för att utveckla det organisatoriska och sociala säkerhetsklimatet inom HSOs.

På basis av ny kunskap från de olika projekten kommer de följande tre åren av programmet att ägnas åt genomförande av interventionsstudier på olika organisatoriska nivåer inom HSO. Resultaten kommeratt klargöra hur HSOs genom ett sunt organisatoriskt och socialt säkerhetsklimat kan möta framtidautmaningar såsom stress, kränkande särbehandling, hög personalomsättning och rekryteringsproblem. 

Programmet kommer att genomföras vid CTA - Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering, Malmö högskola. Forskargruppen är tvärvetenskaplig och har kompetens inom ett brett spektrum av teorier och forskningsmetoder. Förutom internationella vetenskapliga publikationer,kommer resultaten att presenteras i en bok, på vår hemsida och på konferenser.

Senast uppdaterad av Pia Pettersson Blank