Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA)

Tuija Muhonen nov16

CTA-forskare får 9 miljoner av FORTE

Välfärdsorganisationer såsom skola, vård och omsorg har under de senaste decennier genomgått stora förändringar och förändringstakten är fortfarande hög. Detta har påverkat arbetsmiljön inom dessa organisationer negativt och utgör en av vår tids stora samhällsutmaningar. Hur arbetet organiseras och leds bidrar till att forma arbetsmiljön för båda chefer och medarbetare. Forskargruppen vid CTA har fått bidrag från Forte för ett forskningsprogram som handlar om organisatoriskt och socialt säkerhetsklimat inom välfärdsorganisationer. Anslaget bidrar till vidareutveckling av pågående och planerade forskningsprojekt samt möjliggör nyrekryteringar för initiering av nya projekt.  Det övergripande målet är att utveckla teoretiska ansatser, arbetsformer och metoder som kan användas för forskning, praktik och intervention i syfte att utveckla en hållbar arbetsmiljö i framtidens HSO. Programperioden sträcker sig från 2017-2019 med möjlighet till förlängning för ytterligare tre år.  Programbidraget möjliggör expansion av CTA som forskningscentrum. 

elena ahmadi150

CTA seminarium om ledarskapsbeteenden för god hälsa och arbetsmiljö

Onsdag 7 december kl. 15.15 håller Elena Ahmadi från Högskolan i Gävle seminarium om ledarskapsbeteenden. Hur påverkar chefers ledarskap, både direkt och indirekt, medarbetares hälsa och arbetsmiljö? Vad vet vi om chefers hälsa och arbetsmiljö? Vilken betydelse har chefers hälsa och arbetsmiljö för organisationer? Det är några av de frågor runt kunskapsläget som Elena kommer att behandla vid seminariet.

Anmälan och mer information. 

Medarbetarna i Niagara upplever försämringar

CTA-forskarna Tuija Muhonen och Hanne Berthelsen genomförde före och ett år efter flytten till Niagara medarbetarundersökningar på fakulteterna KS och TS. Det övergripande resultatet pekar på att medarbetarna 2016 upplever ett antal försämringar i den psykosociala och fysiska arbetsmiljön jämfört med 2015. Rapporterna har lämnats över till fakultets- och högskoleledningen. Forskarna på CTA kommer även att genomföra ett antal uppföljande intervjuer och därefter sammanställa materialet i en mer utförlig rapport. Vid eventuella frågor maila Tuija eller Hanne.

Rapport medarbetarundersökning KS

Rapport medarbetarundersökning TS

Senast uppdaterad av Malin Idvall