Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Examensarbete

Utbildningen avslutas med ett självständigt arbete - examensarbetet, man använder sina kunskaper och färdigheter från tidigare kurser på ett väl avgränsat problemområde.

Nedan finns en del material samlat kring examensarbetet - innehåll, genomförande, tips med mera. Examensarbetet är en kurs och det finns en kursplan som styrdokument.

Syfte

All högskoleutbildning ska vila på vetenskapligt grund - och syftet med examensarbetet är att man ska tränas i att planera, genomföra och presentera ett arbete med ett innehåll som är allsidigt, sakligt och väl underbyggt. Det innebär bland annat att alla tolkningar och slutsatser ska vara underbyggda med tydliga hänvisningar till litteratur och till eget resultatet.

Välja ämne

Det är ni studenter som aktivt måste söka och föreslå ämne för examensarbetet. Det kan ske genom att man kontaktar företag eller organisationer som kan ha idéer om lämpliga projekt. Frågeställningen ska naturligtvis ha en tydlig koppling till byggbranschen och kan innebära såväl en ökad ämnesmässig breddning som en fördjupning. Har du funderingar på att göra examensarbetet utomlands - kontakta programansvarig eller kursansvarig.

Det är lätt att tiden för att hitta ämne underskattas, så ett bra tips är att börja i god tid innan kursstart och fundera på vad just du är intresserad av att fördjupa dig i. Besök gärna de redovisningar av examensarbeten som äger rum tre gånger per år - i februari (vecka 6), juni (vecka 22) och september (vecka 39). En del tidigare arbeten finns publicerade elektroniskt på högskolan.

Arbetets omfattning

Examensarbetet omfattar 15 hp (motsvarar 10 veckors heltidsarbete per student). I denna tid inberäknas tid för rapportskrivande, förberedelse för redovisning (och opposition). Arbetet görs i par om två studenter. 

Starten

Fyra obligatoriska steg innan du kan påbörja ditt examensarbete.

 1. Bli registrerad. Fyll i personuppgifter på blanketten Anmälan om examensarbete och lämna den till kursansvarig tillsammans med ett LADOK-utdrag som visar att du är behörig, dvs ha 120 hp rapporterade i Ladok (se kursplanen ). För VT2011 kan du i vissa fall få bli registrerad även om du bara har 110 hp. Inga registreringar av studenter som har mindre än 110 hp kommer att accepteras
 2. Skriva en projektbeskrivning (se Inför projektbeskrivningen) och skicka denmed mail (ej via ItsLearning)  till kursansvarig. Om du är osäker på om ditt ämnesval eller din problemformulering är relevant för utbildningen kan du skicka en kort beskrivning till kursansvarig.  
 3. Få en handledare på skolan och kontakta denne.  Beslut om vem som blir dier handledare på skolan fattas av byggutbildningens lärarlag och ni får besked av kursansvarig.
 4. Fylla i hela blanketten Anmälan om examensarbete. Detta skall göras i samråd med din handledare. Med anmälan ska det finnas en mer omfattande planeringsrapport. Den baseras på din projektbeskrivning och skall bl a innehålla en tydlig beskrivning av syfte, avgränsningar, metod samt en tidplan. Med utgångspunkt från planeringsrapporten kan sedan kursansvarig i samråd med lärarlaget ge starttillstånd för själva examensarbetet.

För att få bli registrerad på kursen måste du uppfylla behörighetskraven - se kursplanen.

Din roll och andras

Det är du som student som ansvarar för genomförandet av arbetet. Du förväntas kontinuerligt rapportera om arbetets fortskridande och svara för att de riktlinjer som finns för arbetets genomförande och redovisning följs.  

En extern handledare utgör, i normalfallet, den löpande kontakten och stödet för dig under arbetes gång och läser rapporten och ger återkoppling. En handledare på högskolan svarar för att ge en vetenskaplig vägledning och har även ansvaret för att granska rapporten. Handledartiden är dock begränsad så tänk särskilt på att du själv språkgranskar innehållet - det är inte handledarens uppgift.

Examinatorns uppgift är att godkänna/examinera det färdiga arbetet. Examinationen baseras på kursplanens lärandemål och inkluderar momenten rapport, presentationen och oppositionen.

Avslutning

Senast tre veckor innan redovisningen ska skolans handledare ha en rapport - som hon/han kan rekommera (eventuellt efter smärre korrigeringar) eller ej rekommendera för redovisning och överlämning till examinator. En eventuell extern handledare ska i detta läge alltid ha gett sitt godkännande.

Senast en vecka innan redovisningen ska det finnas en rapport i it's learning, där den kan hämtas för opposition. 

Den muntliga redovisningen sker i seminarieform där en grupp om två studenter disponerar cirka 20 minuter för den egna redovisningen och cirka 10 minuter på opposition. Oppositionen ska vara dokumenterad och lämnas till författarna och examinator. Efter seminariet meddelar examinators sitt beslut och för rapporten ges det möjlighet till enklare rättelser och kompletteringar inom fjorton dagar. 

Underkända delar (presentation, opposition och rapport) examineras igen endast i samband med redovisningar, d.v.s. vid tre tillfällen under året.

Kursen Examensarbete kan rapporteras i ladok först när alla moment är klara samt utskrift av godkänd rapport (ensidig utskrift) har lämnats för arkivering till kurssekreteraren.

Arbetet kan med fördel registreras och laddas upp på högskolans gemensamma system MUEP (Malmö University Electronic Publishing).

Blandat

Referenser

 • Backman, J. (2009), Rapporter och uppsatser, Lund: Studentlitteratur
 • Rienecker, L. & Jørgensen, S. (2008), Att skriva en bra uppsats, Liber, Malmö
 • Strömqvist, S. (2006), Uppsatshandboken: råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser, Stockholm: Hallgren & Fallgren
 • Ejvegård, R. (2003), Vetenskaplig metod, Lund: Studentlitteratur
 • Westrup, U m.fl. (2005) Skrivhandboken, Institutionen för Service Management, Lunds Universitet

Tider att komma ihåg

 • Redovisning sker februari (vecka 6), juni (vecka 22) och september (vecka 39). Datum och tid för inlämning till examinator, uppladning på ItsLearning, schema för redovisningen etc finns på ItsLerarning.   
 • Redovisning - muntligt i 20 minuter per arbete. 
 • Opposition - muntligt i 10 minuter (ska dokumenteras skriftligt och lämnas till er examinator)
 • Eventuell komplettering skall ske inom fjorton dagar efter presentation.
 • Besked om Godkänd lämnas på ItsLearning.
Senast uppdaterad av Pia Pettersson Blank