Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Vad är breddad rekrytering?

Arbetet med att locka nya grupper av studenter till högskolan och motverka snedrekryteringen kallas i högskolesammanhang för "breddad rekrytering". Att Malmö högskola lyckats väl med sin breddade rekrytering beror på att viljan och ambitionen funnits med sedan starten 1998 men också på en samverkan av olika verksamheter på högskolan.

Malmö högskolas ambition är att vara en spegel av det omgivande samhället. Många av våra studenter kommer direkt från gymnasiet, andra har jobbat flera år och har nu bestämt sig för att vidareutbilda sig eller tänker helt enkelt byta yrke. En tredjedel av våra studenter har utländsk bakgrund, en majoritet av våra studenter är kvinnor. 

Institutionen för språkstudier som resurscentrum

Arbetet med breddad rekrytering är hela högskolans uppgift. Det högskolegemensamma Institutionen för språkstudier har som uppdrag att fungera som resurscentrum i detta arbete.

För Malmö högskola handlar mycket av arbetet om att ha ett inkluderande förhållningssätt under studentens hela väg; till, genom och ut ur högskolan. Vi arbetar i linje med den modell Myndigheten för nätverk och samverkan inom högre utbildning (NSHU) utvecklat efter modell från Storbritannien:

1. Planering och rekrytering
2. Antagning
3. Introduktion till studier
4. Genomförande
5. Bedömning av studenters prestationer
6. Stöd till fortsatta studier och karriär
7. Uppföljning

Det handlar om att bredda kompetensen

  1. För de studenter som inte är riktigt rustade för högskolestudier, d.v.s. möta den breddade rekryteringen och säkerställa studieframgång. Exempel: Studieverkstad, Introduktionsutbildning, Akademisk introduktionstermin, färdighetskurser i språk.

  2. För studenter med utländsk akademisk utbildning så att deras kompetens blir bättre gångbara på svensk arbetsmarknad. Exempel: Kompletteringsutbildningen Aspirantutbildningen, samarbete med lärarutbildningen kring utländska lärares vidareutbildning.

  3. bland högskolans lärare så att nya pedagogiska former som tar tillvara mångfalden utvecklas och sprids. Exempel: Medverkan i högskolepedagogisk utbildning, metodutveckling, utvecklingsprojekt kring studenters skrivande, generiska färdigheter mm.

  4. Om effekterna av arbetet med breddad rekrytering. Exempel: Forskning, uppföljning, utvärdering.

  5. Om vad högskolestudier innebär. Exempel: Informationsinsatser och samverkans- projekt med andra skolformer där såväl elever som lärare är målgrupp.
Senast uppdaterad av Sarah Stancs