Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Låneregler och användarvillkor vid Malmö högskolas bibliotek

Du som fyllt 18 år har rätt att låna på Malmö högskolas bibliotek. Biblioteket vänder sig i första hand till studenter och personal vid Malmö högskola. För att få låna på Malmö högskolas bibliotek behövs ett lånekort.

Som innehavare av lånekort på Malmö högskolas bibliotek ingår du ett avtal med biblioteket och förbinder dig därmed att följa gällande låneregler och användarvillkor.

Låneregler och användarvillkor kan komma att ändras. Du som låntagare ska hålla dig informerad om förändringar och följa regler som tillkommer efter det att ditt lånekort har utfärdats.

Om du stör ordningen på biblioteket eller uppträder oacceptabelt på annat sätt, kan du komma att avvisas från bibliotekslokalen och ditt lånekort kan komma att spärras.

Lånekort

 • För att få låna material på Malmö högskolas bibliotek måste man vara över 18 år eller antagen vid utbildning på Malmö högskola.
 • Lånekortet är personligt och ska betraktas som en värdehandling. Förlust av kort ska omedelbart anmälas. Fram till dess att lånekortet förlustanmäls ansvarar låntagaren för alla lån som görs på kortet.
 • Lånekort erhålls mot uppvisande av giltig fotolegitimation.
 • Biblioteket förbinder sig inte att skicka ut meddelanden via e-post, men gör detta som en extra service.  
 • Låntagaren är inte skyldig att ange e-postadress. Påminnelser, krav och hämtmeddelanden från biblioteket skickas dock endast elektroniskt.
 • Låntagaren ansvarar själv för att meddela ändrade kontaktuppgifter till biblioteket. Detta kan göras via bibliotekets webbplats.

Biblioteket registrerar namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer i ett låntagarregister. Personuppgifterna behandlas enligt Personuppgiftslagen, PuL SFS 1998:204.

Lån och lånetider

 • Biblioteket tillämpar fast lånetid:

Normal lånetid för tryckt material är 21 dagar (28 dagar för distansstudenter och fjärrlånebibliotek). Lånetiden för filmer är också 21 dagar. Referenslitteratur, tidskrifter och dagstidningar lånas inte ut.

 • Låntagaren är skyldig att följa lånetider samt återlämna eller låna om material i tid. Detta gäller även vid till exempel resor och sjukdom.
 • Omlån kan göras på bibliotekets webbplats.
 • Låntagaren är ansvarig för sina lån fram till att dessa är avregistrerade i bibliotekets utlåningssystem.
 • Lånat material ska återlämnas i oskadat skick.

Angående uppgift om enskild persons lån gäller sekretess enligt 40 kap 3§ Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400).

Förseningsavgifter och ersättningskostnader

 • Är material försenat tar biblioteket ut en övertidsavgift på 10 kr per dag och lån.
 • Låntagaren är avstängd från nya lån, reservationer och omlån om avgiften överstiger 100 kr. Spärren hävs när betalningen registreras på biblioteket.
 • Faktura för arbetskostnader samt schablonbelopp för ersättningskostnad skickas ut för material som inte återlämnas. Om fakturan inte betalas skickas ärendet vidare till inkasso. I det fall fakturan har betalats eller ärendet har överlämnats till inkasso, återbetalas inte beloppet om materialet återlämnas.

Fjärrlån

Biblioteket kan låna in material från andra bibliotek till studenter eller anställda vid Malmö högskola. Lånetiden bestäms alltid av det utlånande biblioteket, dock med en maximal lånetid på 6 månader. Återlämnas inte boken efter krav krävs låntagaren på den avgift som biblioteket blir skyldig att betala utlånande bibliotek. Ibland får fjärrlån inte medtagas utan måste läsas i biblioteket.

Regler för datoranvändning

Vid användning av bibliotekets datorer gäller högskolans datorregler.

Senast uppdaterad av Maria Brandström