Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Frågor och svar Erasmus+-stipendium

Hur hittar jag en praktikplats? 

Det finns många olika ställen att leta på. Till exempel kan du titta här:

Hur länge måste min praktik pågå?
Minimitid för praktik är 2 månader och stipendium kan beviljas för max 6 månader, även om praktiken pågår under längre tid än så. Praktiken ska genomföras på ett och samma ställe under en sammanhängande period. Det är dock möjligt att delar av praktiken genomförs på olika adresser under särskilda villkor. Om praktikperioden blir avbruten på grund av att praktikföretaget semesterstänger under en kortare period (till exempel kring jul och nyår) är praktikanten berättigad till stipendium under företagets semesterstängning. Semesterperioden (när företaget har stängt) räknas inte in i minimiperioden för utbytet (som är två arbetade månader). Den stipendierade tiden när företaget har stängt ska dock räknas med när man tittar på hur många månader på den aktuella studienivån som studenten har varit på Erasmusutbyte (maximalt 12 per studienivå är tillåtet).

Om jag inte är svensk medborgare - kan jag ansöka om medel för Erasmus+-praktik?
Ja, det finns inga speciella krav på medborgarskap eller uppehållstillstånd. När det gäller distansstudenter är dock kravet att studenten är medborgare i något av länderna som deltar i Erasmus+ eller att man bor i Sverige.  

Kan jag göra en Erasmus+-period i hemlandet?
En student vars hemvist är ett annat deltagarland men som för närvarande studerar i Sverige kan tilldelas stipendium för Erasmus+-studier eller -praktik i sitt hemland men ansökan bör då ges lägsta prioritet i bedömningen av ansökningar. Med hemvist menas i detta sammanhang landet därifrån studenten flyttade till Sverige strax innan han/hon började sin utbildning. Med hemvist menas inte ett land där studenten har sina etniska rötter om studenten bodde i Sverige redan före studierna.

Vilka länder är godkända länder att göra praktik i om man vill söka stipendium?

 • De 28 EU-länderna*
 • EES-länderna Island, Lichtenstein, Norge
 • Makedonien och Turkiet
 • Schweiz är för närvarande inte med i Erasmus+ och är därmed inte godkänt land för Erasmus+-stipendium

Måste jag bo i landet där jag gör min praktik?
Ja, under praktikperioden måste man vara bosatt i det land där Erasmus+-praktiken äger rum. Detta gäller även om du gör praktik i Danmark.

Vid vilken sorts företag/organisationer kan jag praktisera och vara behörig för stipendiet?
Alla företag som är engagerade i ekonomisk verksamhet inom den offentliga eller privata sektorn, oavsett storlek, rättslig ställning eller den ekonomiska sektor inom vilken de är verksamma, inbegripet den sociala ekonomin.

Organisationer inte berättigade att stå som värd för praktik för utresande studenter från Sverige

 • EU-institutioner och andra EU-organ, se denna länk för detaljer. (De politiska partiernas kanslier vid EU-parlamentet räknas dock inte som en del av EU-parlamentet och är därför berättigade värdar).
 • Organisationer som hanterar EU-program, t.ex. nationella kontor för Erasmus+ som Universitets- och högskolerådet (för att undvika möjliga intressekonflikter och/eller dubbel finansiering).
 • Lärosäten som huvudsakligen finansieras av EU-medel. Några exempel är European University Institute i Italien och College of Europe (Belgien och Polen).

(EU:s institutioner kan dock vara berättigade att stå som värd för stipendiater som erhåller Sidas resestipendium från Universitets- och högskolerådet.)

Kan jag söka stipendiet för praktik vid utländska lärosäten?
Det är möjligt att skicka studenter på Erasmus+-praktik, med praktikstipendium, till andra lärosäten men det måste vara tydligt att det gäller praktik och inte studier. Det får inte vara möjligt att misstolka. Följande villkor gäller:

 • Studenten ska utföra ett arbete under perioden, inte studier
 • Studenten ska vara ”anställd” som praktikant vid värduniversitetet, inte inskriven som student. (Är studenten inskriven på kurser vid värduniversitetet är det att betrakta som en studieperiod.)
 • Om praktikperioden tillgodoräknas ska den tillgodoräknas som praktik, inte som ”vanlig” studiekurs

Får jag åka flera gånger med Erasmus+-stipendium?
Det är möjligt att åka flera gånger inom Erasmus+. En student får dock enbart delta i mobilitetsperioder i sammanlagt 12 månader per utbildningsnivå (kandidat, master eller doktorand) både studier och praktik inräknade. Tidigare Erasmusmobilitet (studier och/eller praktik) räknas i det här sammanhanget in i de maximala 12 månaderna per utbildningsnivå.

Dubbelfinansiering
Det är inte tillåtet att uppbära fler än ett stipendium från EU eller UHR för en och samma mobilitetsperiod. Exempelvis är det inte tillåtet för en student att ta emot Sidas resestipendium för samma praktikperiod som han/hon får ett Erasmusstipendium. Du kan dock få CSN samtidigt som stipendiet. 

Vad får jag för ersättning i form av stipendium?
Stipendiet är ett bidrag som ska täcka merkostnader i samband med utlandsvistelsen, det är inte heltäckande. Storleken på stipendiet varierar från år till år. Stipendiet beräknas utifrån ett dagsbelopp som är likadant för alla studenter som åker från svenska lärosäten. Utbetalningen sker i enlighet med den valutakurs som gällde då praktikmedlen mottogs av Malmö högskola.

Hur sker utbetalningen?
Stipendiet betalas ut i två delar. 70 % av stipendiet betalas ut när alla kontrakt är underskrivna. Resterande 30 % betalas ut efter avslutad praktikperiod, efter att studenten fyllt i en utvärdering, gjort två språktest samt inkommit med ett Traineeship Certificate (praktikintyg) från praktikorganisationen

Inom vilka ämnesområden finns möjligheten till Erasmus+-praktik?
Det finns inga begränsningar för detta. Praktikstipendiet är inte knutet till ett specifikt ämne. Alla studenter som uppfyller behörighetskraven har rätt att söka stipendiet.

Måste praktiken tillgodoräknas om jag får stipendium?
Praktiken ska vara en del av studierna vid Malmö högskola och måste antingen tillgodoräknas genom poäng eller minst erkännas via Diploma Supplement. Om praktiken tillgodoräknas ingår den normalt i en praktiktermin eller liknande och är poänggivande. Om praktiken enbart erkänns innebär det att den ingår som not i ditt Diploma Supplement. Gemensamt för dessa kategorier är att studenten inte får ha ansökt om sin examen.

Kan jag förlänga min praktikperiod?

En förlängning av en mobilitetsperiod kan godkännas mellan hemlärosätet och företaget om följande kriterier uppfylls:
 1. Förlängningen regleras i avtal och övriga överenskommelser. Dessa ska ha tecknats innan den ursprungliga perioden har avslutats. Förfrågan om att förlänga vistelsen ska helst ha inkommit senast en månad innan mobilitetens slut.
 2. Förlängningen kommer direkt efter pågående mobilitetsperiod. Inga uppehåll tillåts (semester och terminsuppehåll mellan terminer räknas inte som studieuppehåll).
 3. De faktiska mobilitetsdatumen ska återspeglas i den mottagande organisationens dokumentation efter mobiliteten, så som betygsutdrag, praktikintyg osv. Startdatum ska vara den första dag studenten behövde närvara vid företaget och slutdatum ska vara den sista dag studenten behövde närvara vid företaget.

Språktest
Som en del av Erasmus+ måste alla studenter som har beviljats ​​ett stipendium gör två online-språktester i praktikens huvudspråk. Testerna finns för närvarande på engelska, tyska, franska, spanska, italienska och holländska.
Det första testet görs innan praktiken och det andra sker i samband med/efter praktikperioden.
Testerna är obligatoriska och måste göras för att stipendiet ska kunna utbetalas. Testresultaten kommer inte att påverka din stipendiesumma. 

Akademiskt erkännande
Studenter som enbart läser någon eller några enstaka kurser utan syfte att ta ut examen kvalificerar sig inte till Erasmus+-mobilitet (vare sig för studier eller praktik).

Är jag försäkrad under praktiken?
Studenter som blir beviljade Erasmus+-stipendium omfattas av Kammarkollegiets försäkring Student UT. Information om försäkringsvillkoren för Student-UT.

Vad händer om man förkortar sin period eller åker hem i förtid?
Om studenten inte genomför hela sin praktikperiod kan delar av eller hela Erasmus+-stipendiet krävas tillbaka av lärosätet. Om den faktiska perioden är kortare än den period som du angav i stipendieansökan kan du bli återbetalningsskyldig för den överskjutande delen. Det regleras efter att du har lämnat in den bekräftelseblankett (Traineeship Certificate) som din handledare vid det företag/den organisation du gör praktik på ska skriva under i slutet av praktikperioden. Om du åker hem innan 2 månader har gått blir du återbetalningsskyldig för hela stipendiebeloppet. Hör av dig till Erasmus+/praktikansvarig på International Office om detta skulle hända.

När kommer pengarna?
Förutsatt att du har lämnat in en fullständig ansökan med korrekta uppgifter kommer första utbetalningen i samband med att praktiken börjar. Det går inte att säga exakt när pengarna kommer eftersom det tar olika lång tid för olika banker att hantera överföringen, samt att handläggningstiden på Malmö högskola kan variera.


*Inklusive följande regioner: Anguilla, Aruba ,Bermuda, Bonaire, British Antarctic Territory, British Indian Ocean Territory, British Virgin Islands, Cayman Islands, Curacao, Falkland Islands, French Polynesia, French Southern and Antarctic Territories, Greenland, Montserrat, New Caledonia and Dependencies, Pitcairn, Saba, Saint Barthélemy, Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha, Saint, Pierre and Miquelon, Sint Eustacius, Sint Maarten, South Georgia and South Sandwich Islands, Turks and Caicos, Wallis and Futuna Islands

Senast uppdaterad av Pia Pettersson Blank