Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Checklista i samband olycksfall/arbetsskada vid studenters praktik eller examensarbete utanför högskolan

Om en student av någon anledning utsätts för en skada eller allvarligare incident när han/hon fullgör sin praktik ska studenten omgående informera Malmö högskola, företrädesvis ansvarig person på respektive område, om vad som har skett. Det är viktigt att respektive område innan studenten fullgör sin praktik informerar studenterna om till vem han/hon ska vända sig till när en olycka/tillbud har skett. 

Nedan följer en anvisning om vad högskolan/studenten ska tänka på när en incident har inträffat.

Personskadeförsäkring via Kammarkollegiet

Studenter vid Malmö högskola är försäkrade genom Kammarkollegiets Personskadeförsäkring för studenter. Detta gäller även den tid man fullgör praktik inom Sverige.

Student som på något sätt bli skadad under sin praktik och som vill ha ut ersättning från försäkringen ska skicka in en skadeanmälan till Kammarkollegiet. Anmälan ska skrivas under av både av den drabbade studenten och företrädare för högskolan. Skadeanmälningsblankett finns tillgänglig på Kammarkollegiets hemsida.  under ”Vår verksamhet” och sedan ”Försäkringar”. 

Observera att det föreligger en självrisk om 500 kr för varje skadetillfälle.

Personskadeförsäkringen ersätter kostnader endast i den mån dessa inte kan ersättas enligt lagen om allmän försäkring, lagen om arbetsskadeförsäkring, en annan lag eller en annan försäkring.  

Information om försäkringen finns på Kammarkollegiets hemsida. Hans Jonsson, jurist vid Gemensamma förvaltningen, kan också kontaktas för information, tel. 040-6657140. 

Internanmälan om hot/våldsincident

Om en student utsätts för hot eller våld under sin praktik ska studenten göra en internanmälan. Blankett kan hämtas på sidan 10 i detta dokument. Personalfrågor/Arbetsmiljö/Hot och våld/Riktlinjer för förebyggande av hot och våld (PDF). I PDF-filen finns en blankett inlagd på sid. 10-11.

Ansvarig person vid området ansvarar för att ärendet handläggs på området samt att kopia av anmälan skickas till Jan Persson vid Gemensamma förvaltningen.
 
Dokumentation av eventuella skador

Det är mycket viktigt att studenten dokumenterar eventuella skador han/hon fått med intyg från läkare, tandläkare etc. Både när det gäller anspråk på försäkringsersättning och eventuella skadeståndsanspråk är det av största vikt att man kan visa upp intyg på vilka skador man har ådragit sig.

Brottslig gärning

Har man utsatts för brottslig gärning på sin praktikplats ska polisanmälan göras. I de fall företrädare för den arbetsgivare man gör sin praktik hos motsätter sig att polisanmälan görs, kontakta Hans Jonsson, jurist vid Gemensamma förvaltningen, för konsultation.

Senast uppdaterad av Ida Rosqvist