Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Aktiva åtgärder - ett främjande och förebyggande arbete

Aktiva åtgärder enlig diskrimineringslagen (SFS2008:567) 

Förutom ett diskrimineringsförbud (2 kap), som är avsedd att motverka konkreta diskriminerande handlingar i individuella fall, finns det också krav på aktiva åtgärder (3 kap) som har till syfte att på ett systematiskt sätt förebygga och motverka diskriminering på ett generellt och strukturellt plan samt främja lika villkor.

Arbetet med aktiva åtgärder innefattar:

- ett fortlöpande arbete i fyra steg: undersöka, analysera, åtgärda och följa upp.

- att arbetet ska ske inom fem områden: Rekrytering, undervisningsformer och organisering av utbildningen, examinationer och bedömningar, studiemiljö samt studier och föräldraskap.

- att ta fram riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier.

- att arbetet sker i samverkan med studenter och medarbetare.

- att arbetet dokumenteras skriftligt och årligen. 

Senast uppdaterad av Alexandra Thomasson