Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Utbildning för handledare på forskarnivå

Heldagsworkshop om kvalitet i handledning och forskarutbildning

Från och med i höst kommer alla forskarhandledare att  ges möjlighet att träffas en gång per termin  för erfarenhetsutbyte, diskussioner med kollegor, inspiration och utveckling.

Onsdagen 8/11 hälsas därför alla Malmö högskolas forskarhandledare välkomna till en heldag ägnad åt kvalitet i doktorandhandledning. Denna första gång kommer vi att diskutera:

  • Handledarens roll för kvalitet i forskarutbildningen
  • Doktorandernas lärande och hur det bedöms
  • Förändringar i forskarutbildningen
  • Verksamhetsstödet för forskarutbildning
  • Malmö högskolas doktorander i doktorandspegeln
  • Jämställdhetsintegrering i förhållande till  handledning och forskningsmiljöer
  • Malmö Universitets kvalitetsramverk för forskarutbildnin

Anmäl dig här

Anmäl dig senast 25 oktober 

Vi kommer  bland annat att inspireras av  Åsa Linberg-Sand, docent i utbildningsvetenskap och dr i vårdvetenskap och  Anders Sonesson, doktor i växtfysiologi, båda vid  Lunds universitet.  De kommer att ge ett pedagogiskt perspektiv  på dagens forskarhandledning  utifrån den nyutkomna boken Forskarhandledning i teori och praktik som de båda medverkat i: http://www.adlibris.com/se/bok/forskarhandledning-i-teori-och-praktik-9789144105789

Under dagen kommer det att finns utrymme att diskutera villkor och förutsättningar för  handledning i forskarämnesgrupper.

Vi träffas i Nereus/Studentcentrum, Representationsrummet på plan 3, kl. 9.00- 16.30.

Lunch serveras på plats.  

Varmt välkomna till en spännande dag!
Forskarutbildningsutskottet och Centrum för akademiskt lärarskap

 


 

Sedan några år tillbaka i tiden har forskarutbildningarna vid Malmö högskola expanderat kraftigt. Högskolan har skaffat rättigheter att själv examinera inom allt fler områden och deltar också i flera olika forskarskolor. Denna utveckling har ökat behovet av välkvalificerade handledare på forskarnivå.

Nästa kursomgång är våren 2018. 

Anmäl dig här 

Sista anmälninsdag är 5 november.

Sedan år 2002 finns högskolegemensam handledarutbildning som vänder sig till disputerade lärare. Det övergripande syftet är att utveckla forskarutbildningen och den professionella kompetensen i handledningen. Målen är:

  • att forskarutbildningen/handledningen blir professionell och förbättrad ur doktorandperspektiv - deltagarna ska medverka till utvecklingen vid respektive fakultet och/eller centralt vid Malmö högskola
  • att utveckla professionell kompetens som handledare för att förbättra avhandlingarnas kvalitet, öka arbetsglädjen och den personliga tillfredsställelsen
  • att öka antalet doktorander som inom stipulerad tid slutför sin forskarutbildning vid Malmö högskola

I handledarutbildningen möts blivande handledare från högskolans olika fakulteter. Eftersom den bygger dels på deltagarnas egna erfarenheter av att bli handledda och att handleda på olika nivåer, dels på högskolans behov av att handledare kan arbeta i flervetenskapliga miljöer sker ämnesöverskridande möten. Deltagarna får därigenom ökad förståelse för olika slags vetenskapstraditioner och upptäcka det fruktbara i möten med andra. En annan viktig aspekt är att problematisera handledning utifrån för högskolan viktiga perspektiv som klass, genus, etnicitet och generation.

För att kunna deltaga i utbildningen krävs doktorsexamen. Efter avhandlingen ska man ha publicerat minst ett vetenskapligt arbete (eller antaget för publicering). Vidare ska man ha minst ett års erfarenhet av handledning på minst avancerad nivå.

Utbildningen riktar sig i första hand till tillsvidareanställda inom Malmö högskola.

Datum: Introdukion 16 februari 2017 9.00-12.00

Arbetsinsatsen uppskattas till totalt 3 veckor.

Kursansvarig
Marie Torstensson Levander 

Merit
För att bli docent vid Malmö högskola och ha formell kompetens att vara huvudhandledare krävs genomgången handledarutbildning.

Studieform
Seminarier, föreläsningar, projektarbete med obligatoriska redovisningar.

Behörighet
För att kunna deltaga i utbildningen krävs doktorsexamen. Efter avhandlingen ska man ha publicerat minst ett vetenskapligt arbete (eller antaget för publicering). Vidare ska man ha minst ett års erfarenhet av handledning på minst avancerad nivå. 

Lokal
Kursen genomförs i Malmö högskolas lokaler.

 

 .