Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Financial support for internal financing of EU projects

50 000 kronor i ansökningsstöd till Horisont 2020-koordinatorer
Som ett led i att stärka Malmö högskolas internationalisering av forskning avser rektor att stödfinansiera ansökningsarbete inom Horisont 2020 där anställd vid Malmö högskola är koordinator. Stödet är på 50 000 kronor per ansökan och medlen överförs i efterhand till institutionen efter uppvisande av utlåtande från EU. I de fall då EU tillämpar ett tvåstegsförfarande utgår stöd enbart för ansökans andra steg.

Koordinatorer som planerar att författa ansökningar inom Horisont 2020 kan ta kontakt med EU-handläggare Rebecka Kucer-Wallin eller vicerektor för forskning Hans Lindquist för ytterligare information.
Mer information 

Stöd till samfinansiering av projekt inom Horisont 2020 
För att stimulera Malmö högskolas medverkan i Horisont 2020 avsätts centrala medel till projekt som finansieras inom detta EU-program. Stödet utgår i form av en samfinansiering som motsvarar fem procent av projektets lönekostnad upp till Malmö högskolas halva totala samfinansiering (enligt aktuell overhead i ekonomisystemet). En förutsättning för att den centrala samfinansieringen ska komma till stånd är att vicerektor för forskning skriftligen senast en vecka innan ansökningstiden löper ut har godkänt samfinansieringen i Checklistan för ansökningar om externa medel. 
Mer information