Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Så får vi hög kvalitet

Studenter i Orkanenbiblioteket

All utbildning vid högskolan ska hålla hög kvalitet och möta både samhällets och individers behov av kompetens och bildning. Här får du veta hur högskolan jobbar med kvalitet.

Kvalitetsarbetet utförs främst nära utbildningarna och men också på högskoleövergripande nivå. Arbetet följs upp årligen, bland annat i högskolans Utbildningsberedning där studentkårerna finns representerade. Högskolans kvalitetsarbete är integrerat i all verksamhet vid lärosätet och bygger på de fyra hörnstenarna:

På medarbetarwebben kan du hitta mer information om kvalitetsarbetet.

Utbildningskvalitet

Nya utbildningar

Innan en ny utbildning startas granskas den i flera steg för att säkerställa att den har förutsättningar för att hålla hög kvalitet. Bland annat tittar man på kursplaner samt tillgång till vägledning och stöd. Utbildningen ska också ge studenterna goda förutsättningar att kunna använda sina kunskaper i yrkeslivet och kunna fortsätta sina studier på högre nivåer. Högskolan gör också en omvärldsanalys för att utbildningen ska möta studenters och arbetsmarknadens efterfrågan.

Utbildningsutvärderingar

Våra utbildningar utvärderas både inom högskolan och genom externa granskningar som görs av Universitetskanslersämbetet (UKÄ). I början av 2016 beslutade riksdagen om ett nytt utvärderingssystem. Tidigare granskade UKÄ måluppfyllelsen i examensarbeten. Det nya systemet innebär att UKÄ också ska granska högskolans arbete för att säkerställa kvaliteten i utbildningen. På högskolan arbetar vi kontinuerligt med kurs- och programutvärderingar och följer upp resultatet i olika fora.

Studentinflytande

Att ständigt arbeta med att förbättra och utveckla studentinflytandet är en av byggstenarna i kvalitetsarbetet vid Malmö högskola. Vi verkar för att studenterna tar en aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen. Studenternas delaktighet i genomförande, utvärdering och utveckling av utbildningen är avgörande för dess kvalitet. Studentinflytandet är ett redskap för högskolans arbete att verka för demokratiska värden. Genom studenternas medbestämmande stärks såväl studiemiljön som studenternas lärandeprocesser. Vid Malmö högskola finns tre kårer - Studentkåren Malmö, Odontologiska studentkåren och Doktorandkåren Malmö.

Kompetensutveckling för lärare

Lärarens roll är grundläggande för att studenterna ska få goda erfarenheter av sina studier och ges förutsättningar att tillägna sig kunskap och färdigheter, samt utveckla sin kompetens och samhälleligt engagemang. Centrum för akademiskt lärarskap (AKL) vid högskolan arrangerar högskolepedagogiska kurser, seminarier och workshops, forsknings- och lärandecirklar samt riktade utvecklingsprogram för lärare.

Möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling är viktigt för samtliga medarbetare vid högskolan.  Samtlig personal som studenterna möter under sin tid vid högskolan spelar en viktig roll och ska vara kunnig och uppdaterad inom sitt område.

Systematisk uppföljning

För att säkerställa att högskolan uppfyller externa krav på utbildningskvalitet och internt formulerade kvalitetsprinciper görs systematiska uppföljningar. Högskolans utbildningar följs kontinuerligt upp genom till exempel kurs- och programutvärderingar samt student- och alumnenkäter. Dessutom följs olika nyckeltal kring söktryck, antagning, avklarade kurser och examina upp regelbundet. Resultatet av utvärderingar och enkäter samt kvalitetsutvecklande insatser diskuteras gemensamt i olika utbildningsorgan på högskolan där också studenterna är representerade. I högskolans övergripande ramverk för kvalitetsarbete i utbildning på grundnivå och avancerad nivå beskrivs detta närmare.

Senast uppdaterad av Johanna Svensson