Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Resurser

Resurser

Rektor beslutar om anställning av internrevisionschef i samråd med högskolestyrelsens ordförande. Budget för internrevisionen ingår i rektors förslag till årsbudget för beslut i högskolestyrelsen. Det innebär att det ytterst är högskolestyrelsen som beslutar om nödvändiga resurser för att revisionsuppdraget ska kunna genomföras.

Internrevisionschefens ansvar och roll

Internrevisionschefen leder internrevisionsverksamheten genom att

  • upprätta riskbaserade årliga revisionsplaner för att fastställa IR:s prioriteringar i överensstämmelse med högskolans mål och prioriterade områden i IR:s riskanalys,
  • säkerställa att IR:s resurser är lämpliga, tillräckliga och effektivt utnyttjade för att uppnå den av högskolestyrelsen beslutade planen,
  • fastställer principer och metoder i enlighet med god internrevisionssed för att vägleda internrevisionsverksamheten,
  • tillse att intern och extern kvalitetsbedömning genomförs av internrevisionen,
  • regelbundet rapportera till högskolestyrelsen om genomförda granskningar i förhållande till revisionsplanen samt
  • emotta de delegationer från rektor som krävs för internrevisionsenhetens administrativa drift.

Internrevisionschefen tar som en del i det löpande revisionsarbetet emot och bedömer signaler eller meddelanden från interna och externa aktörer gällande misstanke om oegentligheter samt fattar beslut om det finns skäl att rapportera vidare till styrelsens ordförande och rektor. Internrevisionschefen har närvaro- och yttranderätt i högskolestyrelsen.

Planering

Internrevisionschefen ansvarar för utarbetandet av förslag till revisionsplan för kommande budgetår. Planen fastställs av högskolestyrelsen före budgetårets början.

Planen ska ange planerade aktiviteter med uppskattad tidsåtgång och grundas på såväl högskolans riskanalys som internrevisionens egen riskbedömning.

Om det under året uppkommer behov av väsentliga avsteg från fastställd revisionsplan ska internrevisionschefen snarast ta upp förslag till åtgärder med styrelsens ordförande och rektor för beslut om en ev. reviderad revisionsplan till styrelsen. Som väsentliga förändringar räknas att aktiviteter utgår eller att aktiviteter tillkommer och inte ryms inom tidsramen för ospecificerade granskningar.

Internrevisionschefen beslutar om granskningar under rubriken ospecificerat efter samråd med styrelsens ordförande och rektor eller den rektorn utsett. Önskemål om granskningar under rubriken kan framställas av styrelsens ordförande och rektor eller den rektor utsett.

Senast uppdaterad av Johan Portland