Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Rapportering

Internrevisionschefen rapporterar fortlöpande väsentliga iakttagelser och rekommendationer vid utförda granskningar till styrelsens ordförande och rektor eller den rektor utsett.

För varje högskoleövergripande granskning i revisionsplanen skrivs en sammanfattande rapport som tillställs styrelsen och rektor. Ansvariga för granskat område ska ges möjlighet till synpunkter på sakinnehållet innan rapporten behandlas och beslutas av styrelsen. Styrelsen beslutar vilka åtgärder som ska vidtas, när de ska vara genomförda och ev. särskild återrapportering.

Rapport över granskning som hänför sig till rubriken ospecificerat tillställs rektor eller den rektor utsett samt, om internrevisionen bedömer det lämpligt, också styrelsens ordförande.

Internrevisionen ska årligen skriva en sammanfattande verksamhetsrapport över utförda revisioner med väsentliga iakttagelser samt övriga förekommande arbetsuppgifter under året. Verksamhetsrapporten ska även innefatta en uppföljning av de åtgärder som styrelsen beslutat med anledning av tidigare års granskningar.

Styrelsens ordförande, rektor och internrevisionschefen ska årligen bedöma behovet av förändringar i internrevisionens instruktion och i förekommande fall tillställa dessa förändringar styrelsen för beslut.

Senast uppdaterad av Johan Portland