Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Arbetets genomförande

Internrevision ska bedrivas enligt god internrevisions- och internrevisorssed. I begreppet ingår att internrevisionen ska vara oberoende och internrevisorn objektiv, systematisk och kompetent i utförandet av sitt arbete. Arbetet ska bedriva självständigt för att säkerställa en objektiv gransknings- och rådgivningsverksamhet.

Granskningsarbetet kan bedrivas med hjälp av extern revisionskompetens samt i förekommande fall genom samordnad internrevision med annan statlig myndighet, se vidare Samordning nedan. Internrevisionen har rätt att ta del av all information och alla dokument i den omfattning som bedöms nödvändig för att fullgöra sitt uppdrag. Kompletterande uppgifter ska också lämnas till internrevisionen vid anmodan. Högskolans enheter ska bistå internrevisionen vid granskning i begärd rimlig omfattning och se till att information och dokument är tillgängliga utan oskäligt dröjsmål.

Det åligger internrevisionen att hantera all information som man tar del av på ett omsorgsfullt och förtroendeskapande sätt. Information får lämnas vidare endast då antingen internrevisionen bedömer det behövligt för att nå revisionens syfte och det samtidigt kan ske utan men för person eller att det följer av lag eller förordning. Internrevisionens upprättade rapporter samt eventuellt underliggande material, som är en förutsättning för förståelse av slutsatser i rapporten, utgör allmän handling och är offentliga. Ytterligare material får endast lämnas ut efter rektors beslut. Om internrevisionen tar del av sekretessbelagd information ska denna information hanteras enligt samma sekretessregler som gäller för den som tidigare behörigen haft tillgång till informationen.

Framkommer uppgifter som kan tyda på oegentligheter rapporteras dessa av internrevisionschefen till styrelsens ordförande och rektor för beslut om vidare åtgärder.

Om person inom internrevisionen deltagit i utformning av styrning/rutiner eller på annat sätt varit engagerad så att personens objektivitet och opartiskhet kan ifrågasättas, ska denna person inte utföra granskning inom berört område förrän rimlig tid förflutit.

Internrevisionschefen har rätt att avropa arbeten av extern revisionsfirma inom ramen för internrevisionens uppdrag och fastställd budget.

Senast uppdaterad av Johan Portland