Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Kvalitetssäkring

Internrevision ska utföras med kompetens och vederbörlig yrkesskicklighet och omfattas av ett program för kvalitetssäkring och kvalitetsförbättring. Kvalitetssäkringsprogrammet ska inkludera intern och extern kvalitetsbedömning. Extern bedömning ska genomföras minst en gång vart femte år av kvalificerad extern, oberoende granskare eller granskningsteam. Intern bedömning görs dels genom fortlöpande intern kvalitetskontroll och dels årligen genom självutvärdering. Intern och extern kvalitetssäkring ska rapporteras till styrelsen.

Internrevisionen ska förbättra sina kunskaper och färdigheter genom fortlöpande yrkesmässig utveckling.

Senast uppdaterad av Johan Portland