Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifter

Internrevisionen ska utifrån en analys av verksamhetens risker självständigt granska om ledningens interna styrning och kontroll är utformad så att högskolan med en rimlig säkerhet fullgör de krav som framgår av 3 § myndighetsförordningen, det vill säga:

  • att verksamheten bedrivs effektivt och enl. gällande rätt och de förpliktelser som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen,
  • att verksamheten redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt samt
  • att högskolan hushållar väl med statens medel.

Internrevisionen ska även vara rådgivande och stödjande till högskolestyrelsen och ledningen. Råd och stöd kan också lämnas till andra delar av verksamheten på det sätt som internrevisionen finner lämpligt. Högskolestyrelsen fastställer hur stor omfattning råd och stöd ska vara. Internrevisionschefen beslutar om uppdrag från verksamheten ska accepteras eller inte.

Internrevisionen ska bedöma om ett rådgivningsuppdrag ska antas utifrån dess möjlighet att förbättra riskhanteringen, tillföra värde och förbättra myndighetens verksamhet. I bedömningen tas hänsyn till internrevisionens kompetens och oberoende.

Senast uppdaterad av Johan Portland