Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Sök stöd från rektors strategiska medel

2016-03-03

FORSKNING. Det finns medfinansiering för dig som ägnar dig åt strategisk forskning. Prata med din dekan eller centrumföreståndare för att gå vidare!

För att understödja forskning av hög kvalitet kan stöd utgå ur rektors strategiska medel för forskning för medfinansiering av externt finansierade större, strategiskt viktiga forskningsprojekt som erhållits i konkurrens om en institution, en fakultet eller ett forskningscentrum inte kan bära kostnaden för medfinansieringen. Normalt står i sådana fall rektors strategiska medel för högst 50 procent av medfinansieringen.

Medel kan sökas löpande under året av en fakultet genom dekan eller av ett forskningscentrum genom föreståndaren. Före inlämning av extern ansökan ska kontakt tas med vicerektor för forskning eller med rektor för diskussion om projektet och möjlig medfinansiering. I samband med detta ska en preliminär budget för projektet samt en redogörelse för projektets strategiska vikt lämnas. Normalt ska den samlade medfinansieringen från Malmö högskola uppgå till minst 1 miljon kronor per år. Det ska framgå hur stor samfinansiering som önskas av rektors strategiska medel.

Stöd till Interregprojekt och motsvarande beviljas normalt inte. Separat stöd till doktorandfinansiering finansieras normalt inte. Tidigare beslutat generellt stöd till Horisont 2020-projekt påverkas inte av detta beslut.

Beslut fattas av rektor. Stöd till medfinansiering ges endast till projekt för vilka checklistan för ansökningar diarieförts vid ansökningstillfället.

Utrymmet för stöd till medfinansiering kan variera beroende på tillgång till resurser.

Senast uppdaterad av Evelina Mildner Lindén