Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Intelligent gods och övergrepp i fokus för prisbelönta avhandlingar

2015-10-16

ÅRSHÖGTID. Den ena avhandlingen kan bidra till att effektivisera transportkedjan och minska miljöpåverkan, den andra att förbättra den psykiatriska vården för kvinnor som varit utsatta för övergrepp. Vid årshögtiden tog Åse Jevinger, Fakulteten för teknik och samhälle, och Karin Örmon, Fakulteten för hälsa och samhälle, emot pris för årets bästa avhandling.

Åsa Jevinger årets avhandling
- Det känns helt fantastiskt, jag är verkligen överlycklig, säger Åse Jevinger, som prisas för avhandlingen "Toward intelligent goods: characteristics, architectures and applications".
Åse Jevingers avhandling handlar om intelligent gods, ett koncept som kan ses som en vidareutveckling av dagens streckkoder och som innebär att gods förses med viss intelligens, exempelvis i form av möjlighet att lagra och bearbeta information. Intelligent gods gör det möjligt att bättre kontrollera och effektivisera transportkedjor. Detta kan i sin tur leda till minskade kostnader och minskad miljöpåverkan.

Hållbarhet för kylda matvaror

Sedan disputationen har Åse Jevinger fortsatt att arbeta inom projektet med att förutsäga hållbarheten för kylda matvaror. Hon är också involverad i projektet "Tag on" – taggar på utrustning, som så här långt har använts för att hitta utrusning inom vården. Fokus i hennes forskning ligger nu på praktiska tillämpningar.
– Frågan är hur mycket intelligens man ska lägga i taggarna. Det handlar om vad man får ut av det, balansen mellan vad man vinner kontra kostnad, säger Åse Jevinger.

Karin Örmon årets avhandling

Övergrepp och psykisk ohälsa på agendan

Karin Örmon har skrivit "Experiences of abuse during the life course", den andra avhandlingen som prisades vid årshögtiden.
– Priset betyder oerhört mycket! Det visar att forskning om kvinnor, övergrepp och psykisk ohälsa är viktig och att frågan måste upp på dagordningen, säger hon.
Karin Örmon kommer från 2016 att vara involverad i ett stort projekt som handlar om dödligt våld mot kvinnor. Hon är också verksam som klinisk lektor inom psykiatrisk vård där hon bland annat håller reflektionsseminarier och forskardagar för sjuksköterskor inom psykiatrin.

Psykiatrin måste ställa frågan

Erfarenhet av våld är vanligt bland kvinnor i Sverige.
– Sambandet mellan våld och psykisk ohälsa är välkänt, ändå finns inga rutiner inom psykiatrin att fråga kvinnor om deras erfarenhet av våld. Det är olyckligt eftersom symptom på övergrepp på så vis kan döljas i psykiatriska diagnoser, säger Örmon.
Hennes avhandling visade att mindre än hälften av kvinnorna som varit utsatta för fysiskt våld berättar för personalen och av de kvinnor som varit utsatta för sexuella övergrepp är det ännu färre.
– Många av kvinnorna menar att deras psykiska ohälsa till stor del är en konsekvens av övergreppen, men trots detta berättar de inte för personalen. Det visar att psykiatrin måste ställa frågan, säger Örmon.

Utbildning av personal behövs

De kvinnor som valde att berätta för vårdpersonalen om övergrepp hade mycket olika erfarenheter. Vissa upplevde tillit, att personalen lyssnade och att de blev bemötta med respekt. Andra kvinnor beskrev en vård som förringade deras erfarenheter, som inte lyssnade eller inte trodde på dem och som istället valde att fokusera medicinering och diagnostik.
– Vårdpersonalen behöver utbildning i hur man frågar och talar om våld, men också i hur man skapar en trygg miljö och hur man stöttar den utsatta kvinnan, säger Örmon.

 

Motiveringar

Åse Jevinger: Toward intelligent goods: characteristics, architectures and applications

 Åse Jevingers avhandling ger ett betydande bidrag till forskningen inom ett nytt och spännande tvärvetenskapligt ämnesområde som ofta benämns "intelligent gods". Tanken är att genom tillämpning av modern informations- och kommunikationsteknologi (IKT) göra själva godset (t.ex. ett paket, en lastpall eller en container) smartare så att logistiken kan bli effektivare. Denna teknik kan bidra till att finna lösningar på viktiga samhällsutmaningar som reducering av livsmedelssvinn och minskad miljöpåverkan av transporter.

Jevingers forskning är mång- och tvärvetenskaplig och involverar bl.a. datavetenskap, förpackningslogistik, livsmedelsvetenskap och miljövetenskap. Hon har samarbetat med totalt ett 30-tal partnerorganisationer från både industri och offentlig sektor.

I avhandlingen presenteras nyskapande teoretiska bidrag såsom en formell kategorisering av olika typer av intelligent gods och en generell modell för att beskriva intelligent gods-baserade tjänster. Metodologiskt visar avhandlingen upp en stor bredd, bl.a. har formella metoder, simuleringsexperiment, intervjustudier och fältförsök tillämpats. Det är en avhandling av mycket hög kvalitet som ligger väl i linje med Malmö högskolas ambition att lösa samhällsutmaningar med flervetenskapliga angreppssätt.

 Karin Örmon: Experiences of abuse during the life course - Disclosure and the care provided among women in a general psychiatric context

Den övergripande målsättningen för Karin Örmons avhandling är att identifiera erfarenheter av emotionella, fysiska eller sexuella övergrepp bland kvinnor med psykisk ohälsa. Avhandlingen syftar även till att utforska i vilken mån kvinnorna berättar för vårdpersonalen om sina erfarenheter och hur detta i så fall påverkar vårdsituationen.

Avhandlingsarbetet har bedrivits i en komplex kontext, psykiatrin och slutenvården. Örmon använder en metod som inte är så väletablerad inom vårdvetenskaplig forskning – tidsgeografi. Den illustrerar på ett tydligt sätt utsatta kvinnors livshändelser, vilket ger en ökad förståelse för hur dessa har påverkat kvinnornas psykiska ohälsa.

Text: Charlotte Löndahl Bechmann

Senast uppdaterad av Christian Callmer