Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Hög kvalitet för speciallärar- och specialpedagogexamen

2016-04-06

UTBILDNING. Speciallärar- och specialpedagogexamen på Malmö högskola får omdömet hög kvalitet av Universitetskanslersämbetet, UKÄ. Det betyder att utbildningarna kommit till rätta med de brister som påtalades i oktober 2014.

- Väldigt glädjande att dessa ifrågasättanden nu är undanröjda, säger dekan Anders Linde-Laursen, Lärande och samhälle. Det betyder att institutionen Skolutveckling och ledarskap, SOL, kan fortsätta arbetet med utveckling av programmen, forskning och samverkan.

- Det känns väldigt bra att vårt arbete med att stärka kvaliteten både vad gäller speciallärar- och specialpedagogprogrammet nu fått ett erkännande av UKÄ, säger prefekt Lise-Lotte Malmgren.

Nu konstaterar UKÄ med tillfredställelse gällande speciallärarprogrammet bland annat att profilering av specialiseringar har utvecklats och fördjupats, tydligare koppling mellan lärarkompetens och specialisering, större betoning på analytiska läraraktiviteter, genomgripande åtgärder för att stärka studenters förmåga till analys av lärmiljöer, nya lärandemål och examinationer för att höja den vetenskapliga kvaliteten – allt för att stärka måluppfyllelsen.

När det gäller specialpedagogprogrammet har det även skett förändringar; internationell forskningslitteratur har tillförts, införande av lärandemål med krav på fördjupade jämförelser och analys, uppgifter där forskningsfrågor, metodval, analys och kritisk granskning fokuseras, m.m.

Sammantaget menar UKÄ att åtgärderna är rimliga och ändamålsenliga. UKÄ bedömer att bägge utbildningarna på Malmö högskola nu håller hög kvalitet.

Text: Helena Smitt

Senast uppdaterad av