Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Studenter belönas för originella arbeten

2017-06-09

STUDENT: Fyra uppsatser av studenter på LS får erkännanden och stipendier på åtskilliga 1000-tals kronor. Uppsatserna berör marginaliserade elever, matematikundervisning,  bildskapande på fritidshem och hur idrottsföreningar bemöter nyanlända.

Annika Ziegler Kruse  tar i sitt examensarbete i specialpedagogik upp två familjehemsplacerade ungdomars berättelser om erfarenheter av sin skolgång.

Annika-Ziegler-Kruse_liten- Jag känner mig stolt att jag på ett ödmjukt sätt lyckats ta vara på de berättelser jag tagit del av och förmedlat perspektiv som utmanar vårt sätt att vanligtvis tänka om lärande, säger Annika Ziegler Kruse. Livsvärldar har för mig blivit lite av ett filosofiskt sätt att se lärande för livet. Syftet var att bidra med djup inom området vilket jag nu ser har belönats och det känns mycket uppmuntrande och inspirerande.
Uppsatsen bedöms som nydanande både i ämnesval och metodologisk ansats.

Mellanstadieelevers matematik

Ulrika Ryan behandlar i sin masteruppsats i pedagogik den viktiga relationen mellan mellanstadieelevers matematiktänkande och funktionella aspekter av digitala verktyg. Vilken är lärarens roll? Resultaten pekar på att ansvaret för lärandet läggs hos eleven alternativt det digitala verktyget. Ulrika Ryan anses ha skrivit en diskursanalytisk avancerad studie.

Ulrika Ryan- Jag tror att uppsatsen tilldelades priset eftersom den synliggör dilemman som lärare ställs inför orsakade av förgivet taganden om digitala verktygs roll i matematikundervisningen på mellanstadiet, säger Ulrika Ryan. Digitala verktyg i undervisning är särskilt aktuellt då regeringen nyligen fattade beslut om en nationell IT-strategi för skolväsendet.

Annika Ziegler Kruse och Ulrika Ryan får vardera 25 000 kronor från Sparbankstiftelsen Skåne.

Bilders betydelse och integrationsarbete

Linn Gölén och Niklas Hillborg har i sitt examensarbete undersökt hur arbetet med bilder bedrivs och  synen på bilder och bildskapande på fritidshem på fyra skolor i Malmö. De har utifrån ett normkritiskt perspektiv tittat på hur bilder placeras och vad som går att se i bildernas innehåll vad gäller identitetsskapande, genusmönster och reklambudskap.
Uppsatsen bedöms intressant och ökar förståelsen för bildkunskap och bildskapande generellt. Utifrån motiveringen kan man också läsa att det blir tydligt att den pedagogiska medvetenheten kring användning av bilder, bildskapande och bildanalys behöver utvecklas.

Slutligen Emelie Jönsson har gjort en kvalitativ studie om hur idrottsföreningar bemöter nyanlända och invandrare. Hon har identifierat två olika sätt att bedriva integrationsarbete i en idrottsförening. Enligt bedömningen analyserar Emelie Jönsson på ett genomtänkt sätt för- och nackdelar med respektive arbetssätt.

De två examensarbetena bildskapande på fritidshem och hur idrottsföreningar bemöter nyanlända får vardera 15 000 kronor i stipendium ur den Wollmarska fonden. 

Text: Helena Smitt

Senast uppdaterad av Helena Smitt