Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Socialsekreterares arbetsmiljö på rätt väg

2017-06-02

ARBETSMILJÖ. En försiktig rörelse i rätt riktning. Så kan man sammanfatta resultatet av den arbetsmiljöenkät som Malmö högskola genomfört och som 80 procent av alla socialsekreterare i Malmö stad besvarat. Det är den andra enkäten av samma slag och mäter bland annat krav i arbetet, ledarskap och arbetsplatsens sociala miljö.

— Tittar man på det övergripande resultatet har det gjorts en förflyttning i positiv riktning, konstaterar Britt-Marie Pettersson, förvaltningsdirektör för arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad. Men det finns fortfarande delar där vi behöver göra mer. Det här är ett långsiktigt arbete som kommer att ta tid.

Över 800 som svarat

Enkäten gick ut under april till 1045 socialsekreterare och sektionschefer. Det är Hanne Berthelsen, forskare vid Centrum för tillämpad arbetslivsforskning vid Malmö högskola, som genomfört enkäten med verktyget Copsoq, en vetenskapligt beprövad enkät för undersökning av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Men snarare än enkät vill Hanne Berthelsen beskriva Copsoq som en metod eller verktyg där erfarenheter och kunskap utvecklas och samlas upp inom organisationen.

Hanne Berthelsen

Hanne Berthelsen

—  Samarbetet med Socialtjänsten, Malmö stad har varit en lärorik erfarenhet. Speciellt kul är det att få se hur väl man har tagit till sig verktyget och använt de resurser som finns i det. Återkopplingen vi mottagit om verktygets användbarhet har varit väldigt positiv. Det är såklart glädjande för oss som arbetar med att etablera Copsoq som en bro mellan forskning och praktik i arbetsmiljöfrågor, säger Hanne Berthelsen. 


831 personer besvarade enkäten, vilket ger ett bra underlag. Det som framför allt gått framåt är att fler känner att de har mening i arbetet och att de har högre tillfredställelse med arbetet. Det är mindre rollkonflikter och mer involvering på arbetsplatsen.

Men enkäten visar också att det fortfarande är hög arbetsbelastning, att arbetstempot är intensivt och att arbetet är känslomässigt krävande. Samtidigt visar svaren att många tycker att de har bra stöd från ledning och bra kollegor.

Resultatet sprids i organisationen

Den mätning som gjordes för ett år sedan resulterade i en handlingsplan med nio åtgärder; en plan som togs fram gemensamt i en processgrupp med representanter från både arbetsgivare och fackliga organisationer. Hanna Ljungberg, huvudskyddsombud för Akademikerförbundet SSR i Malmö stad, säger att den nya mätningen blir ett värdefullt underlag i det fortsatta arbetet.

Senast uppdaterad av Helena Smitt